Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec SverepecHľadať
 
 

Kompetencie, Štatút obce

Kompetencie vo verejnej správe

Štátna správa


Vláda SR má výkonnú moc. V súlade s tzv. kompetenčným zákonom sa delia jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy o výkonné právomoci a zodpovednosť za výkon štátnej správy. Ministerstvo vnútra je okrem toho zodpovedné za koordináciu miestnej štátnej správy v rámci jednotlivých krajov.
Základnými úlohami štátnej správy sú: hospodárska politika, zahraničná politika, bezpečnostná politika, obrana, civilná ochrana, hasičský zbor, súdnictvo, väzenstvo, colné právomoci, menové záležitosti, daňové úrady (mimo miestnych daní), pošty, železnice, diaľničný systém, cesty I. triedy, úrady práce a služieb zamestnanosti, vysoké školstvo, vybrané zdravotnícke, kultúrne a školské zariadenia, letiská (regionálne spolu s obcami a krajmi), plánovanie, ochrana prírody a regionálna politika (delená s obcami a krajmi).
Mestá a obce zabezpečujú samosprávnu pôsobnosť (originálne kompetencie) a vo svojich samosprávnych kompetenciách môžu vydávať všeobecne záväzné nariadenia a stanoviská.
Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria : miestne komunikácie, hromadná doprava, verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalizovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, sociálne zariadenia, polikliniky, niektoré nemocnice, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.
Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie, bol obciam zverený aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o oblasť matrík, stavebného poriadku a časti kompetencií v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu služieb a financovanie týchto úloh.
Presun úloh na obce sa doteraz uskutočnil v dvoch etapách: 1990 – 1991 a 2002 – 2004

 

Obec Sverepec na Obecnom úrade vo Sverepci okrem originálnych kompetencíí obce po prenesenom výkone štátnej správy plní úlohy na úseku:

* stavebný úrad, ochrana prírody a krajiny, doprava - pozemné komunikácie, osvedčovanie podpisov a osvedčovanie listín.
 

Samospráva


Mestá a obce zabezpečujú samosprávnu pôsobnosť (originálne kompetencie) a vo svojich samosprávnych kompetenciách môžu vydávať všeobecne záväzné nariadenia a stanoviská.
Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) v obci Sverepec patria :
miestne komunikácie, hromadná doprava, verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalizovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, opatrovateľská služba, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch, evidencia obyvateľstva.
Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie, bol obciam zverený aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy. V obci Sverepec ide o oblasť stavebného poriadku a časti kompetencií v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu služieb a financovanie týchto úloh.

Obec Sverepec je zriaďovateľom Základnej školy s mateskou školu Sverepec. 
 


 
ÚvodÚvodná stránka