Obec Sverepec

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 64
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
62/2017Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítorZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017Dodávateľ sa zaväzuje: - vykonať práce obsiahnuté v bode II. tejto zmluvy v termínoch podľa bodu IV. tejto zmluvy, pričom sa bude v primeranej miere pridržiavať audítorských štandardov ISA, - zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria služobné tajomstvo odberateľa, - vrátiť objednávateľovi všetky predložené doklady a dokumenty, ktoré používal pri previerke a oboznámiť ho s tým, ktoré doklady si okopíroval ako dokumentáciu pre potreby evidencie v audítorskom spise. IV. Termín vykonania previerky Zmluvné strany sa dohodli, že previerka za podmienok uvedených v bodoch II. a III. bude uskutočnená v štyroch etapách. I. etapa predstavuje testovanie vybraných účtovných prípadov za rok 2017. II. etapa prebehne podľa postupu uzávierkových prác a v nadväznosti na termín spracovania výkazov účtovnej závierky obce a predstavuje audit už zostavených výka-zov účtovnej závierky a vykonanie ostatných testov, potrebných pre uistenie sa o hod-novernosti zostavenej závierky. Predstavuje tiež overenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce za rok 2017. III. etapa zahŕňa audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2017. Všetky etapy budú faktúrované po ich skončení samostatne.1 800,00 €21.12.201731.12.2018
61/2017PLYMAX, s.r.o.Zmluva o darovaní kamerového systému s príslušenstvom spojená so zmluvou o servisnej a revíznej činnosti kamerového systému č. 61/20171. Darca v súlade s ustanovením § 628 Občianskeho zákonníka týmto sľubuje, že v budúcnosti daruje (bezplatne prevedie vlastnícke právo) Obdarovanému ku 4 (štyrom) ks kamier s príslušenstvom (ďalej aj ako „Kamerový systém 2. časť“ alebo aj „KS č. 2 „ alebo aj „Predmet daru“) špecifikovaný v ods. 2. Obdarovaný tento sľub darovania prijíma. 2. Predmet daru je vyšpecifikovaný ako monitorovací kamerový systém – 4 ks kamier na úseku štátnej cesty umiestnených na prenajatých stĺpoch SSE pred budovou Obecného úradu, na úseku štátnej cesty na začiatku obce Sverepec od Považskej Bystrice a na úseku štátnej cesty smerom na Visolaje, ako duálneho a modulárneho systému s pripojením analógových aj IP digitálnych kamier, ktorý umožňuje rozširovanie systému podľa potreby s pripojením do dátovej siete do budovy Obce Sverepec.5 200,00 €21.12.2017nestanovený
60/2017Komunálna poisťovňa, vienna insurance groupKP_Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO_str.1Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO1 054,91 €19.12.2017nestanovený
59/2017Komunálna poisťovňa, vienna insurance groupPoistna zmluva_poistenie strojov,strojovych zariadeni a elektronikypoistenie strojov,strojovych zariadeni a elektroniky 422,50 €19.12.2017nestanovený
58/2017Kubiš, SverepecZmluva číslo 327/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec starýPrenájom HM 327 - dvojhrob6,64 €30.11.201729.11.2027
57/2017Tatiana PluskotováNÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - Dom kultúry SverepecPREDMET ZMLUVY Predmetom zmluvy je nájom priestorov Domu kultúry Sverepec: 1. Prísalie o rozmere 50 m2 2. Hlavná sála o rozmere 165 m2 ___________________________________________ Nájom celej budovy DK 215 m 2 V príslušenstve DK je kuchyňa, bufet, WC, vestibul, šatňa, pokladňa a najbližšie okolie budovy . 112,00 €31.10.201716.10.2017
56/2017ENERGO-MONT PLUS, s.r.o.Zmluva o dielo na uskutočnenie prácČl. II. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): Zhotovenie miestnej komunikácie v obci Sverepec“, v rozsahu podľa Výzvy na predloženie ponuky na uskutočnenie prác zo dňa 25.9.2017 a v zmysle ponuky zhotoviteľa doručenej objednávateľovi dňa 6.10.2017, ktorá je prílohou tejto zmluvy. 2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 3. Miestom uskutočnenia prác je: Obec Sverepec14 998,50 €18.10.2017nestanovený
55/2017Milan Richtárik AUTODOPRAVA SVEREPECDodatok č. 6 Zmluvy o nájme pozemkov_Milan Richtárik AUTODOPRAVA SVEREPECPredmet Dodatku č. 5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme pozemkov zo dňa 26.05.2010 v znení neskorších Dodatkov č. 1.- 5. sa na základe žiadosti nájomcu zo dňa 21.06.2017 po vzájomnej dohode mení a dopĺňa týmto Dodatkom č. 6 takto: 1. Článok II. Zmluvy znie: „ II. Doba nájmu 1. Nájom sa uzaviera na dobu určitú. 2. Dohodnutá doba nájmu sa podľa žiadosti Nájomcu začína dňom 01.09.2017 a skončí sa dňom 15.09.2017.“. 483,79 €5.9.201715.9.2017
54/2017Juraj RichtárikZmluva číslo 323/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec starýPredmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [323 / dvojhrob (Darina Richtáriková)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.6,60 €10.8.201714.7.2027
53/2017Mgr. Anna ŠtefinováZmluva číslo A_30_2017 o nájme miesta na pohrebisku Sverepec - Nový cintorínPredmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [A / 30 / dvojhrob (Miroslav Štefina)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.6,60 €10.8.201731.7.2027
52/2017Štefan HôrkovýZmluva číslo A/47/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec NovýPredmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [A / 47 / jednohrob (Mária Hôrková)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.3,30 €10.8.201719.7.2027
51/2017EMICE-Emília ČelkováNÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - Dom kultúry SverepecNájom DK pre účely predajnej akcie16,50 €20.7.201719.7.2017
50/2017Milan Richtárik AUTODOPRAVA SVEREPECDodatok č. 5 Zmluvy o nájme pozemkovZmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme pozemkov zo dňa 26.05.2010 v znení neskorších Dodatkov č. 1.- 4. sa na základe žiadosti nájomcu zo dňa 21.06.2017 po vzájomnej dohode mení a dopĺňa týmto Dodatkom č. 5 takto: 1. Článok II. Zmluvy znie: „ II. Doba nájmu 1. Nájom sa uzaviera na dobu určitú. 2. Dohodnutá doba nájmu sa podľa žiadosti Nájomcu začína dňom 01.07.2017 a skončí sa dňom 31.08.2017.“. 967,58 €29.6.201731.8.2017
49/2017LEGAL TENDER s.r.o.MANDÁTNA ZMLUVAMANDATÁR sa za podmienok dohodnutých v tejto ZMLUVE zaväzuje vykonať pre MANDANTA: 3.1.1 verejné obstarávanie na zabezpečenie predmetu zákazky na výber zhotoviteľa diela pre predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec“ (ďalej len ako „Záväzok“).4 200,00 €27.6.2017nestanovený
48/2017SYNERGIES, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB uzavretá podľa ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranamiZmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby externého projektového manažmentu - vypracovanie projektovej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku súvisiacej s realizáciou projektu : „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, č. výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu v súlade s touto Zmluvou. Záväzok Poskytovateľa je bližšie špecifikovaný v pod-bode 3.2. tohto článku.10 560,00 €27.6.201731.12.2018
Položky 1-15 z 64
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 24
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
28/2016Obec SverepecDODATOK č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve č.SKBB07/SVEREPEC/221220141. Medzi predávajúcim a kupujúcim bolo dohodnuté, že s účinnosťou od 01.01.2017 sa mení Článok VII. bod 1. a znie: Táto zmluva sa uzatvára na 24 mesiacov, t.j do 31.12.2018.0,00 €1.2.201731.12.2017
27/2016Milan Richtárik AUTODOPRAVA SVEREPECDodatok č. 4 Zmluvy o nájme pozemkovZmena doby nájmu na dobu určitú od 01.01.2017 do 30.06.2017 967,58 €20.12.201630.6.2017
26/2016KN, s.r.o.DODATOK Č. 1 ZMLUVY O NÁJME Č. 11/2015 Odsek 1 Článku III. - DOBA TRVANIA NÁJMU - sa mení takto: 1. Nájomný vzťah sa začína dňom 01.07.2015 a je uzavretý na dobu určitú, do 31.12.2025 864,77 €3.12.201631.12.2025
25/2016ALFA Reklama s.r.o.DODATOK č. 7 ku Zmluve o nájme pozemku č.10/2013,uzavretej v zmysle § 663 a násl. Obč. zákonníkaČlánok III. Záverečné ustanovenia bod 1: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2017 500,00 €3.12.201630.6.2017
24/2016Obec SverepecDarovacia zmluvaPrvok detského ihriska - Lezecká stena ŠIKULA1 057,80 €29.11.2016nestanovený
23/2016Obec SverepecKÚPNA ZMLUVAKúpa spoluvlastníckeho podielu: 7/8-ín (podiel výmery: 457,625 m2) parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu ako parc. KN č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda4 576,25 €2.11.2016nestanovený
22/2016ENVIROPOL s.r.o., Lamačská cesta 45 , 841 03 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstvenakladanie s odpadmi vrátane elektroodpadov a maximálna miera zhodnocovania odpadov 0,00 €5.7.2016nestanovený
21/2016D.P.S. spol. s r.o., Sverepec 259 , 017 01 SverepecZmluva o nájme č. 21/2016prenájom nehnuteľnosti - časť parcely 707/10 a časť parcely KNC 707/11 493,29 €1.7.201631.5.2020
20/2016CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o. , 018 01 Udiča 530Zmluva o dielo č. 20/2016Rekonštrukcia komunikácie v obci Sverepec-MK na Laz / po križovatku s firmou D.P.S. /75 086,40 €28.6.201631.8.2016
19/2016ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. ZBA0914201502dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO pre zložku odpadov z obalov 0,00 €11.5.2016nestanovený
18/2016TTP consulting s.r.o. , Stred 55/41, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo č. 18/2016spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného fin.príspevku pre Recyklačný fond 999,00 €11.5.2016nestanovený
17/2016TTP consullting s.r.o. , Stred 55/41, 017 01 Považská BystricaZmluva o zabezpečení projektového manažmentumanažment a monitoring projektu z Recyklačného fondu1 400,00 €11.5.2016nestanovený
16/2016SAK -stav s.r.o., Sverepec 219 , 017 01 SverepecRámcová kúpna zmluva č. 16/2016 dodávky tovaru0,00 €1.4.2016nestanovený
15/2016Predávajúci 1-11Kúpna zmluvaVýkup pozemkov v areály Základnej školy Sverepec - OZ SCHVAĽUJE: Kúpnopredajnú zmluvu na majetko-právne usporiadanie pozemkov pod Základnou školou s materskou školou Sverepec do vlastníctva obce Sverepec nasledovne: 1. Predávajúca 1: Ľudmila Richtáriková, rodená Richtáriková, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 57, SR je podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaná pod por. č. 4 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 2. Predávajúci 2: Juraj Richtárik, rodený Richtárik, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č.99,Predávajúci 2 Juraj Richtárik je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 5 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 3. Predávajúca 3: Anna Ďurajková, rodená Richtáriková, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 251, je podielovou spoluvlastníčku parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaná pod por. č. 6 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 4. Predávajúci 4: Jozef Richtárik, rodený Richtárik, Dátum narodenia: xxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 98, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 7 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 5. Predávajúci 5: Milan Richtárik, rodený Richtárik, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 77, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 8 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 6. Predávajúca 6: Viera Hajdíková, rodená Richtáriková, Dátum narodenia: xxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 359, je podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 9 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 7. Predávajúci 7: Maroš Baránek, rodený Baránek, Dátum narodenia: xxxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 59, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 11 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 8. Predávajúca 8: Ing. Anežka Najdekrová, rodená Bačíková, Dátum narodenia: xxxxxxxxx, Bydlisko: 783 16 Dolany č.p. 540, Dolany, ČR , je podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 813 o výmere 538 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/2-ca (podiel výmery: 269 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaná pod por. č. 1 na liste vlastníctva č. 1231, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 9. Predávajúci 9: Otto Bačík, rodený Bačík, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: Hliny 1319/142, Považská Bystrica, PSČ: 017 01, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 813 o výmere 538 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 69/538-ín (podiel výmery: 69 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 2 na liste vlastníctva č. 1231, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 10. Predávajúci 10: Pavol Blaho, rodený Blaho, Dátum narodenia: xxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 256, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 814 o výmere 481 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/5-ina (podiel výmery: 96,2 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 3 na liste vlastníctva č. 1635, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 11. Predávajúca 11: Daniela Schorna, rodená Komínková, Dátum narodenia: xxxxxxx, Bydlisko: Rozkvet 2055/115, Považská Bystrica, PSČ 017 01, je podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 814 o výmere 481 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/5-ina (podiel výmery: 96,2 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaná pod por. č. 6 na liste vlastníctva č. 1635, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. B. Kupujúci: Obec Sverepec Sverepec 215, PSČ: 017 01 IČO: 00692263 DIČ: 2020693961 Banka: OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Považská Bystrica Číslo účtu: SK1652000000000009187123 Štatutárny orgán: Maroš Ondráš – starosta obce Kúpna cena a platobné podmienky: Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene stanovenej dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 10,00 EUR/1 m2 Dohodnutú kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcim 1.- 7. a predávajúcim 9.-11. takto: predávajúcej 1 Ľudmile Richtárikovej v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 2 Jurajovi Richtárikovi v sume 93,30 eur(slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcej 3 Anne Ďurajkovej v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 4 Jozefovi Richtárikovi v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 5 Milanovi Richtárikovi v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcej 6 Viere Hajdíkovej v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 7 Marošovi Baránkovi v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 9 Ottovi Bačíkovi v sume 690,00 eur (slovom Šesťstodeväťdesiat eur) predávajúcemu 10 Pavlovi Blahovi v sume 962,00 eur (slovom Deväťstošesťdesiatdva eur), predávajúcej 11 Daniele Schorna v sume 962,00 eur (slovom Deväťstošesťdesiatdva eur), v hotovosti pri podpise tejto zmluvy na Obecnom úrade vo Sverepci. Takto dohodnutá kúpna cena je splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy každým predávajúcim. Dohodnutú kúpnu cenu v sume 2.690,00 eur (slovom Dvetisícšesťstodeväťdesiat eur) + poštovné a náklady za overenie 2 podpisov, vyčíslený predávajúcou 8 kupujúcemu zaplatí kupujúci predávajúcej 8 Ing. Anežke Najdekrovej na účet v Komerční banke, a.s. č.ú.: 27-4223260297/0100, IBAN: CZ1701000000274223260297, SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX do 15 dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy. Uznesenie prijaté podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí o schválení kúpy určeného majetku do vlastníctva obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpa pozemkov pod Základnou školou s materskou školou Sverepec je pre obec výhodná, lebo obec získa pozemky na ktorých má svoju budovu ZŠ s MŠ vo Sverepci, kde potrebuje pozemky pod školou majetkoprávne usporiadať. Uznesenie o kúpe pozemkov bolo chválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Sverepec ( 8 -za, 0- proti, 0 - zdržalo sa). (Návrh kúpnej zmluvy tvorí prílohu zápisnice z 2 zasadnutia OZ zo dňa 26.02.2016 ). Za správnosť výpisu z uznesenia: Maroš O n d r á š starosta obce v.r.Nákup pozemkov v areály Základnej školy Sverepec : orná pôda parc. KNE č. 812, orná pôda KNE parc. č. 813 , orná pôda KNE parc. č. 814 5 957,10 €31.3.2016nestanovený
14/2016Budúci darcovia 1-29 Zmliuva o budúcej darovacej zmluveBudúci obdarovaný Obec Sverepec, 017 01 Sverepec 215 : Budúci darcovia 1-29 sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností : pozemok parc. č. KN - C 847/7 zastav. plocha o výmere 614 m2 a pozemok parc. č. KN-C 847/74 zastav.plocha o výmere 905 m2 a pozemok 0,00 €22.3.2016nestanovený
Položky 1-15 z 24
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 36
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
8/2016Vladimíra TeplanováNájomná zmluva o nájme požiarnej zbrojnicenájom nebytových priestorov v budobve požiarnej zbrojnice70,00 € (jednotková)8.1.201631.12.2016
6/2016Miroslav HoštákNájomná zmluva o nájme domu kultúrykondičné cvičenie dorastu a mužov0,00 €8.1.201631.12.2016
4/2016Roman BlahoNájomná zmluva o nájme domu kultúryzáujmový krúžok-posilnovňa0,00 €8.1.201631.12.2016
3/2016Pavol Iskra Nájomná zmluva o nájme domu kultúry záujmový krúžok-karate deti0,00 €8.1.201631.12.2016
2/2016Martina KučmováNájomná zmluva o nájme domu kultúrynájom domu kultúry na skupinové cvičenie žien0,00 €8.1.201631.12.2016
1/2016Dušan ValkayNájomná zmluva o nájme domu kultúrynájom domu kultúry na hranie stolného tenisu 0,00 €8.1.201631.12.2056
28/2015UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15 , 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva Poistenie majetku obce1 700,00 €1.1.2016nestanovený
27/2015KOMUNáLNA poisťovňa s.s. Vienna insurance Group , Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie uchádzačov ozamestnanie53,12 €1.1.201630.6.2016
26/2015Zdena Suchárová, rodená Ondrášová Stred 49/15 , Považská BystricaKúpna zmluvanákup pozemkov v areáli Základnej školy v obci Sverepec-1. Predávajúca Zdena Suchárová je: 1.1. výlučnou vlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 815 o výmere 847 m2 – druh pozemku: Orná pôda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaného na liste vlastníctva č. 1161, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 1.2. podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 814 o výmere 481 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/5-na (podiel výmery: 96,2 m2) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec9 432,00 €2.12.2015nestanovený
25/2015Bibiana Ondrašíková , bytom 017 01 Sverepec č. 161Nájomná zmluvao nájme obecného bytu 145,00 € (jednotková)26.11.2015nestanovený
24/2015Všeobecná úverová banka a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 BratislavaZmluva o termínovanom úvere č. 1329/2015/UZposkytnutie peňažných prostriedkov65 027,00 €26.11.201525.11.2025
23/2015Ing. Radoslav Došek a Ing. Beáta Došeková obaja bytom Sverepec 503, 017 01 Považská BystricaKúpna zmluvapredaj pozemku KNC parc. č. 1072/72 orná pôda o výmere 7m2, katastrálne územie Sverepec 280,00 €12.11.2015nestanovený
22/2015Otto Bačík, Hliny 1319/742, 017 01 Považská Bystrica - darcaDarovacia zmluvaDarovaciu zmluvu medzi darcom – Otto Bačík , bytom Hliny 1319/742, Považská Bystrica a obdarovaným - Obec Sverepec, zastúpená starostom Marošom Ondrášom , IČO: 00692263 k parcele KNE 813 - orná pôda o celkovej výmere 538 m2, zapísanej na LV č. 1231 , k.ú. Sverepec, na časť spoluvlastníckeho podielu 100/269-iny ( parc. KNE 813- orná pôda - podiel výmery je 200 m2 v prospech obce Sverepec). Uznesenie prijaté podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí o schválení daru určeného do majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Darovanie pozemku je pre obec výhodná, lebo obec získa časť pozemku na ktorom má svoju budovu ZŠ s MŠ vo Sverepci, kde potrebuje pozemky pod školou majetkoprávne usporiadať. Uznesenie o zámene pozemkov bolo chválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Sverepec ( 8 -za, 0- proti, 0 - zdržalo sa). 0,00 €7.11.2015nestanovený
21/2015D.P.S. spol. s.r.o., Sverepec č. 259Zmluva o nájme č.21/2015nájom pozemkov v areály D.P.S. Sverepec1 212,00 €1.11.201531.5.2016
20/2015KN, s.r.o. , Sverepec 328 , 017 01 Považská BystricaZmluva o nájme č.20/2015nájom pozemku v areály D.P.S. Sverepec1 288,76 €29.10.201531.8.2020
Položky 1-15 z 36
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 18
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17/2014Pavol Halanda ,94161 Michal nad Žitavou 279PAPERA s.r.o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystricadodávka tovarov0,00 €23.12.201431.12.2016
16/2014Ján Luhový, Rozkvet 2061/130, 017 01 Považská BystricaKúpna zmluvaOdpredaj časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sverepec zapísaných na LV č. 447, ktoré boli vyčlenené GP č. 49/2014 vyhotoveným geodetkou Ing. Vierou Lagíňovou dňa 30.09.2014, overeným Okresným úradom , katastrálny odbor Pov. Bystrica pod č. 538/2014 dňa 14.10.2014 takto: - Diel 1 vo výmere 38 m2 novovytvorenej parcely č. KN-C 48/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 613 m2, ktorý bol vyčlenený z parc.č. KN-C 46/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1920 m2, zapísanej na LV č. 447, - Diel 2 vo výmere 145 m2 novovytvorenej parc.č. KN-C 48/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 613 m2, ktorý bol vyčlenený z parc.č. KN-E 185/2, trvalé trávne porasty o výmere 158 m2, zapísanej na LV č. 447, - Diel 3 vo výmere 5 m2 novovytvorenej parc.č. KN-C 48/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, ktorý bol vyčlenený z parc.č. KN-E 185/2, trvalé trávne porasty o výmere 158 m2, zapísanej na LV č. 447, - Diel 4 vo výmere 41 m2 novovytvorenej parc.č. KN-C 48/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 613 m2, ktorý bol vyčlenený z parc.č. KN-E 185/4, orná pôda o výmere 106 m2, zapísanej na LV č. 447 , - Diel 9 vo výmere 29 m2 , novovytvorenej parc.č. KN-C 48/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 613 m2, ktorý bol vyčlenený z parc. Č. KN-E 987, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, zapísanej na LV č. 447.1 548,00 €17.12.201417.12.2014
15/2014EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava Zmluva odieloinformačný panel prew meranie rýchlosti3 900,00 €2.12.201415.12.2014
14/2014Lukostrelecký klub LIESKA,o.z., Sverepec 320,017 01 Považská BystricaNájomná zmluva prenájom časti stavby športového areálu za futbalovým ihriskom Rakovec10,00 €1.12.201430.11.2024
13/2014Národná dialničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaKúpna zmluva č. 30204/115/2014/Sverepec/1603/Geoplánpredaj pozemku č.parcely 1065/12 KN-C o výmere 51 m2 zastavaná plocha v katastrálnom území Sverepec 775,40 €25.7.201419.6.2014
12/2014Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri rAJčIANKE 2927/8, 010 47 ŹilinaZmluva o výpožičke podperných bodovpožičiavanie podperných bodov za účelom prevádzky zariadení0,00 €4.7.2014nestanovený
11/2014SAGI, s.r.o.Zmluva o zabezpečení zberu papiera zber papiera0,00 €12.6.2014nestanovený
10/2014CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o., T. Vansovej 1054,02001 PúchovKúpna zmluva č.2014-01102D/002/MUnádrž beztlaková ležatá 25m3 840,00 €12.6.2014nestanovený
09/2014MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.,Nová 134, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo na vývoz komodít separovaného odpaduvývoz komodít separovaného odpadu1,08 €29.5.2014nestanovený
08/2014Ing. Ľudovít Vician, certifikovaný audítor, licencia č, 82,Lánska č. 934/25,017 01 považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2013audit ÚZ za rok 2013, overenie záverečného účtu a konsol.výročnej správy1 740,00 €14.5.2014nestanovený
7/2014Vladimíra Teplanová, 017 01 Sverepec č. 186Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v Požiarnej zbrojnicinájom nebytových priestorov70,00 €21.3.201431.12.2014
6/2014Martina Kučmová, 017 01 Sverepec č. 287Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov- Dom kultúry Sverepecskupinové cvičenie žien v DK0,00 €21.3.201431.12.2014
5/2014Stolno-tenisový klub SverepecNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov- Dom kultúry Sverepechranie stolného tenisu v DK 0,00 €21.3.201431.12.2014
4/2014Roman Blaho , 017 01 Sverepec 209Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov- Dom kultúry Sverepecposilňovacie cvičenie v DK0,00 €21.3.201431.12.2014
3/2014Hudobná skupina RABAKANájomná zmluva o nájme nebytových priestorov- Dom kultúry Sverepecnácvik piesní v DK Sverepec0,00 €21.3.201431.12.2014
Položky 1-15 z 18
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2014PROTEF s.r.o.. Dolný Moštenec č. 259, 017 01 Považská BystricaModernizácia verejného priestranstva v obci Sverepeczhotovenie nového oplotenia na starom cintoríne22 080,00 €11.2.201431.12.2014
152013REVENCE,a.s.,organizačná zložkaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduzber použitého šatstva a textílii20,00 €28.11.2013nestanovený
142013Ing. Ľudovít Vician ,certifik.audítor, Lánska 934/25 , 017 01 pov. BystricaZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012audit účtovnej závierky obce a konsolidovanej závierky1 740,00 €19.6.2013nestanovený
132013VÚB , a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25Zmluva o využívaní služieb Nonstop Bankingvyužívanie služieb nonstop bankingu0,00 €28.10.2013nestanovený
122013Slovenská republika-Slovrenská správa ciest,Miletičova 19,826 19 BratislavaZmluva o budúcej zmluve o prevode vlstníctva k pozemným komunikáciiámopustený úsek cesty i. treiedy č. 61 v dĺžke 0,427km0,00 €28.10.2013nestanovený
112013MAS Naše Považie, Štefánikova 821, 020 01 púchovNájomná zmluva č. 11/20103nájom časti pozemku KNE č. 6/1na výstavbu a inštaláciiu informačnej tabule0,00 €1.9.201331.12.2020
102013ALFA Reklama s.r.o.Zmluva o nájme pozemkuvyužívanie časti oplotenia na ihrisku Rakovec na reklamu 500,00 €1.9.201328.2.2014
092013ŠK Spektrum,s.r.o. , Považské Podhradie 348Dohoda o prenajatí plochy na reklamné účelyumiestnenie reklamy na oplotení športového areálu Horné Horevsie 300,00 €1.8.201331.12.2013
072013Vladimíra Teplanová , Sverepec č. 186Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Požiarnej zbrojnicenájom nebytových priestorov na prízemí Požiarnej zbrojnice 14m270,00 €8.2.201331.12.2013
062013Martina Kučmová, Sverepec č. 287Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v DKnájom hlavnej sály v DK na skupinové cvičenie žien0,00 €4.1.201331.12.2013
052013Stolno-tenisový klubNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v DKnájom hlavnej sály na hranie stolného tenisu0,00 €4.1.201331.12.2013
032013Hudobná skupina RABAKANájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v DK nájom hlavnej sály a skladu hudobných nástrojov0,00 €4.1.201331.12.2013
022013TJ Rozvoj Sverepec Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v DK Sverepec nájom skladu na prízemí v DK Sverepec na športové potreby0,00 €3.1.201331.12.2013
012013Adam Kubiš , 018 22 Pružina 271Kúpna zmluvakúpa pozemku 331,80 €11.1.2013nestanovený
412011OXA s.r.o. Robotnícka 2137/73, 017 01 Pov. BystricaZmluva o dielo č. 41/2011Športový areál- prevádzkový objekt- krov zastrešenie18 121,88 €5.1.20123.4.2012
Položky 1-15 z 16
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 20
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
01318/2012PKZ-40216/1200Obec SverepecZmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva vo verejnom záujmebezodplatný prevod pozemku0,00 €19.12.2012nestanovený
182012HT sprav s.r.o., Nábrežná 2969 , 017 01 Považská BystricaMandátna zmluva č. 6/2012zabezpečenie a sprostredkovanie správy 16 bytového domu číslo 44064,00 €28.11.2012nestanovený
172012Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 15/033/07 z 29.11.2007Stanovenie maximálnej výšky limitu úveru50 000,00 €20.10.201228.11.2022
6300141299Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009zníženie ceny plynu o 0,0041€/kWh od 1.10.2012 do 30.09.20140,00 €14.9.201230.9.2014
16012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Zmluva o nájme pozemkunájom pozemku parc. č. KNC 6/1 o výmere 5 m225,00 €2.8.201222.12.2012
15012Obec Sverepec, Obecný úrad Sverepec 215, 017 01 Považská BystricaKúpna zmluvapozemky v KÚ Sverepec1,35 €19.7.2012nestanovený
14012Peter Kucharčík, Lichardova 2801/3, ŽilinaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvazber použitého šatstva0,00 €4.7.2012nestanovený
13012Obec sverepecZmluva o zabezpečení starostlivosti pre odchytených psov starostlivosť o odchytených psov v obci Sverepec35,00 €31.5.2012nestanovený
135/2012Stredná odborná škola, Ul. slov.partizánov 1129/49, Považská bystricaZmluva o dielo 135/2012vykonanie prác so žiakmi SOŠ-vnútorné omietky,voda, odpad na stavbe šatne v šport.areáli 370,00 €5.4.201231.5.2012
092012Vladimíra Teplanová, Sverepec č.186Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice60,00 €6.1.201231.12.2012
82012Ženy obce SverepecNájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom hlavnej sály na skupinové cvičenie žien0,00 €4.1.201231.12.2012
72012TJ Rozvoj SverepecNájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom skladu na prízemí0,00 €4.1.201231.12.2012
62012Hudobná skupina RABAKANájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom hlavnej sály a skladu hudobných nástrojov0,00 €4.1.201231.12.2012
52012Klub THAI- BOXNájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom DK miestnosť na poschodí0,00 €4.1.201231.12.2012
42012PosilňovňaNájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom v DK -miestnosť pod javiskom0,00 €4.1.201231.12.2012
Položky 1-15 z 20
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-12 z 12
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
412011OXA s.r.o. Robotnícka 2137/73, 017 01 Pov. BystricaZmluva o dielo č. 41/2011Športový areál- prevádzkový objekt- krov zastrešenie18 121,88 €5.1.20123.4.2012
622/2011STAVIS s.r.o., Závodská cesta 4, 010 04 ŽilinaZmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení Obchod. Zákonníka 531/91predĺženie vodovodu k IBV Juríčkov potok II.etapa 8 447,10 €30.11.2011nestanovený
092011Ing. Ľudovít Vician, certifikovaný audítor, licencia č, 82,Lánska č. 934/25,017 01 považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011audit účtovnej uzávierky k 31.12.20111 740,00 €30.11.2011nestanovený
082011Obec Sverepec, Obecný úrad Sverepec č. 215, 017 01 Sverepec Zmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena v prospech SSE-D a.s. Žilina ako oprávneným z v.b.-právo uloženia inž. sietí na p.č. KN C 684/1 KNC 686/6,KN C 847/39, KN C 847/73, KN E 749/1, KN E 749/4, k.ú. Sverepec podľa GO plánu č. 100/20102 388,23 €29.11.201129.11.2031
072011Obec Sverepec ,Obecný úrad Sverepec č. 215,017 01 Sverepec Zmluva o zriadení vecného bremena zriadenie vecného bremena v prospech SSE-D a.s. Žilina ako opravneným z v.b. uloženia inž. sietí na p.č.KN C 686/3 k.ú. Sverepec podľa GO planu č. 100/201094,59 €29.11.201129.11.2031
PBY0002/2011Dexia banka Slovensko a.s.Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby e-BankaZriadenie a poskytovanie služby e- Banka 0,00 €23.6.2011nestanovený
062011Chudovský s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Pov. BystricaZmluva o dielo č.01/2011 na vývoz komodít separovaného zberuvývoz komodít separovaného zberu 100,62 €10.5.201130.4.2015
052011Obec Sverepec, Obecný úrad Sverepec 215, 017 01Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Domu smútkunájom nebytových priestorov v Dome smútku 227,64 €16.4.2011nestanovený
042011Obec Sverepec IČO 00692263, 017 01 Sverepec 215Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice v obci Sverepecnájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice obce Sverepec o výmere 14 m 2 856,80 €14.4.2011nestanovený
032011Obec Sverepec, IČO 00692263, Obecný úrad Sverepec 215, 017 01 Kúpna zmluvaparcela 847/122-orná pôda o výmere 645 m25 095,50 €14.4.2011nestanovený
022011JUDr. Ľubomír Krajný,advokát Nám. A. Hlinku 29/34-311, 017 01 Pov. BystricaZmluva o poskytovaní právnych služiebPrávne služby 100,00 €14.4.2011nestanovený
012011MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služieb-nakladanie s komunálnym odpadom 19 328,20 €4.2.2011nestanovený
Položky 1-12 z 12


4369703

Úvodná stránka