Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 245
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
19/2019ESPIK Group s.r.o.RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADUDržiteľ odpadu sa zaväzuje, že bude Odberateľovi odovzdávať výlučne odpady uvedené v článku II., bod 1 tejto Zmluvy a Odberateľ sa zaväzuje tieto odpady zlikvidovať, resp. naložiť s nimi v súlade s platnou legislatívou.31,20 €19.9.2019nestanovený
18/2019ESPIK Group s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADUDržiteľ odpadu sa zaväzuje, že bude Odberateľovi odovzdávať výlučne odpady uvedené v článku II., bod 1 tejto Zmluvy a Odberateľ sa zaväzuje tieto odpady zlikvidovať, resp. naložiť s nimi v súlade s platnou legislatívou.31,20 €19.9.2019nestanovený
17/2019Margita SmatanováDarovacia zmluvaDarca, Margita Smatanová, ako podielový spoluvlastník nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. ods. 1 tejto darovacej zmluvy, daruje touto darovacou zmluvou svoj podiel 6/8-ín parc. KN E č. 138 o výmere 19 m2 – Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 973 Okresného úradu v Považskej Bystrici, odboru katastrálneho (ďalej aj „predmet daru“) do vlastníctva obdarovaného, pričom obdarovaný tento spoluvlastnícky podiel nehnuteľnosti s vďakou prijíma.0,00 €14.9.2019nestanovený
16/2019LXS, s.r.o.Zmluva o nájme č. 2/2019pozemok KNC 707/1 o vymere 1120 m2, KNC 707/11 o vymere 989 m25 600,00 €29.8.201931.8.2024
15/2019UNIQA poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaHavarijné poistenie vozidla - Hasičské auto IVECO1 122,23 €28.8.2019nestanovený
14/2019Groupama poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie VW Caddy PB154CGPovinné zmluvné poistenie 113,88 €28.8.2019nestanovený
12/2019KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonníkPredmet zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci kultúrneho podujatia „Medzinárodný deň detí“, ktoré sa bude konať dňa 1. júna 2019. Propagácia objednávateľa bude uskutočnená spôsobom uvedeným v článku II tejto zmluvy.80,00 €29.5.20192.6.2019
11/2019SATES, a.s.Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na uskutočnenie prác č.3/2018 zo dňa 27.08.2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka1. Predmetom Dodatku č. 2 je zmena znenia textu Čl. III Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2018. 2. Nové znenie Čl. III bod b) je nasledovné: Doba realizácie: I. časť, od 15.09.2018 do 31.10.2018 II. časť, od 01.04.2019 do 30.06.2019 Dôvod zmeny termínu stavby: Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TN-OCDPK 2019/012337-004/BLA zo dňa 22.05.2019 o povolení zmeny termínu čiastočnej uzávierky na ceste I/61.0,00 €28.5.201930.6.2019
10/2019Vladimír HajdíkK Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka Predávajúci Obec Sverepec, IČO: 00692263 predáva novovytvorený pozemok: KN C parc. č. 6/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 v katastrálnom území Sverepec Vladimírovi Hajdíkovi rod. do výlučného vlastníctva a kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje. 330,00 €4.5.2019nestanovený
9/2019TENDERnet s.r.o.Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve1. Predmetom dodatku je úprava Článku II. Odmena, bodu č. 1. Nové znenie tohto bodu je nasledovné: 2. Nadobúdateľ sa zaväzuje hradiť Autorovi odmenu vo výške 250,- EUR na obdobie 1 rok od účinnosti tejto zmluvy. Ku odmene bude pripočítaná DPH v sume podľa aktuálnej sadzby v zmysle platnej právnej legislatívy Slovenskej republiky. 300,00 €17.4.201924.4.2020
8/2019Miroslav Strieženec a manželka Silvia StriežencováDodatok č. 10 k nájomnej zmluve uzatvorenej podľa § 685 a nasl.Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovPredĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v bytovom dome č. 440 dobu určitu od 01.04.2019 do 30.06.2019 513,00 €16.4.201930.6.2019
7/2019Zdenko Martinka, Eva MartinkováDodatok č. 2 k nájomnej zmluvePredĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v bytovom dome č. 440 dobu určitu od 01.04.2019 do 31.03.20202 040,00 €3.4.201931.3.2020
6/2019Slovenský zväz chovateľov, Základná organizácia - Sverepec ZMLUVA O BEZODPLATNOM UŽÍVANÍ NEHNUTEĽNOSTÍ Č. 1/2019Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa prenechať užívateľovi predmet užívania špecifikovaný v ods. 1 tohto článku zmluvy do bezplatného užívania a to spôsobom a za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve, a to časť parcely KNC č. 707/1 o výmere .... m2 podľa náčrtu č. 1 z informatívnej kópie z pozemkovej mapy, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1 od budovy bývalej vrátnice priemyselného areálu Obce Sverepec o šírke cca 10 m pozdĺž plota stojaceho pri ceste medzi parcelami KNC č. 707/1 a parc. KN E č. 958/2 o dĺžke 40 m. Užívateľ tieto nehnuteľnosti do užívnaia príjíma a bez výhrad preberá.0,00 €30.3.201931.12.2025
5/2019MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.DODATOK č. 1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na „Skládke odpadov NNO Sverepec – kazeta č.2“ uzatvorenej podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka medziTýmto dodatkom sa mení Príloha č. 1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov na „Skládke odpadov NNO Sverepec – kazeta č.2“ uzatvorenej dňa 09.12.2010. Aktualizovaná Príloha č. 1 – CENNÍK spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.0,00 €23.3.2019nestanovený
4/2019Ing. Gabriela AntálekováZmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služiebZmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby externého projektového manažmentu - Zabezpečenie externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec,“ ktoré zahŕňa: finančné riadenie, monitorovanie projektu/sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu (po ukončenie fyzickej realizácie projektu), vykonávanie zmien v projekte, zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na spolufinancovanie projektu. Opis jednotlivých činností, ktoré bude Poskytovateľ pre Objednávateľa vykonávať sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – OPIS PREDMETU PLNENIA ZMLUVY. Maximálny počet hodín poskytnutia služieb je 490.5 488,00 €6.3.2019nestanovený
03/2019Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T232 zo dňa 25.februára 2019Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : WIFI pre Teba obec Sverepec Kód projektu v ITMS2014+ : 311071T232 Miesto realizácie projektu : podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, predmet podpory NFP Výzva - kód Výzvy : OPII-2018/7/1-DOP Použitý systém financovania : predfinancovanie alebo refundácia (ďalej ako „Projekt“).15 000,00 €28.2.2019nestanovený
02/2019Vladimíra TeplanováNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - Požiarna zbrojnica - priestory kaderníctva na rok 2019Nájom nebyt. priestorov v požiarnej zbrojnici 840,00 €21.2.201931.12.2019
01/2019Miroslav Strieženec a manželka Silvia StriežencováDodatok č. 9 k nájomnej zmluve uzatvorenej podľa § 685 a nasl.Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovDoba nájmu obecného nájomného bytu od 01.01.2019 do 31.03.2019 513,00 €10.1.201931.3.2019
49/2018ALFA reklama s. r. o.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkuZmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme pozemku zo dňa 26.01.2018 sa mení nasledovne:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2019. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté v celom rozsahu. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.1 000,00 €14.12.201831.12.2019
48/2018Ing. Bibiána SrncováDODATOK č. 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE Nájomná zmluva sa predlžuje na dobu určitú od 1.12.2018 do 30.11.20215 832,00 €29.11.201830.11.2021
47/2018SPP-distribúcia, a.s.Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000331018Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby Zmluvného partnera v oblasti odberu zemného plynu a splnenia povinností SPP-D vyplývajúeich z právnych predpisov0,00 €23.11.2018nestanovený
46/2018Illo JurajDodatok č. 1 zo dňa 16.11.2018 zmluvy o dielo na uskutočnenie prác č. 4/2018Termín realizácie 1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch: a) termín zahájenia prác: do 10 dní od podpisu zmluvy b) doba realizácie: do 15.11.2018“. 2. V článku III. – Termín realizácie – sa za odsek 1. vkladajú odseky 2., 3. a 4., ktoré znejú: “2. V prípade nepriaznivého počasia objednávateľ predĺži termín realizácie diela o dni, počas ktorých nemohol zhotoviteľ vykonať stavebné práce na predmete zmluvy. Nepriaznivé počasie bude zaznamenané v stavebnom denníku a do troch pracovných dní musí byť potvrdené technickým dozorom objednávateľa, inak predĺženie termínu nebude zo strany objednávateľa akceptované. Doba realizácie sa tak môže predĺžiť najdlhšie do 30.04.2019. 3. Za nepriaznivé počasie sa považuje pokles teplôt pod úroveň uvádzanú v technologickom postupe pre montáž stavebných materiálov, betónovanie a asfaltovanie, ktorý môže mať vplyv na kvalitu diela zaručenú zhotoviteľom v čase od 7,00 až 17,00 hod.”. 3. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy o dielo č. 4/2018 zo dňa 27.09.2018 zostávajú bezo zmeny.0,00 €17.11.201830.4.2019
45/2018SATES, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie prác č.3/2018 zo dňa 27.08.2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaPredmet dodatku 1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena znenia textu Čl. III Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2018. 2. Nové znenie Čl. III bod b) je nasledovné: Doba realizácie: I. časť, od 15.09.2018 do 31.10.2018 II. časť, od 01.04.2019 do 31.05.20190,00 €13.11.2018nestanovený
44/2018IMAO electric, s.r.o.KONCESNÁ ZMLUVA o správe, údržbe a modernizácií verejného osvetlenia uzavretá v zmysle ustanovenia § 118 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1. Objednávateľ prostredníctvom koncesie prenecháva koncesionárovi správu a údržbu sústavy verejného osvetlenia najmä za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na jeho údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia, pričom vykoná aj modernizáciu verejného osvetlenia. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy koncesionár dočasne preberá od objednávateľa prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia. Koncesionár bude prevádzkovať sústavu verejného osvetlenia za podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve počas dohodnutej doby - koncesnej lehoty. 3. Objednávateľ vyhlasuje, že je vlastníkom zariadení sústavy verejného osvetlenia v obci, ktoré pozostávajú z častí tvoriacich Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ v súčasnosti vykonáva správu a údržbu zariadení verejného osvetlenia, a nie sú mu známe žiadne právne ani iné dôvody, ktoré bránili uzatvoreniu tejto zmluvy. 4. Objednávateľ prenechá koncesionárovi okrem sústavy verejného osvetlenia aj všetky odberné miesta, ku ktorým sú pripojené zariadenia verejného osvetlenia, do užívania na obdobie trvania koncesnej lehoty. Objednávateľ súhlasí, aby táto zmluva a prenechanie odberných miest do užívania koncesionárovi boli podkladom na zmenu užívateľa odberných miest za účelom zmeny dodávateľa elektrickej energie týchto odberných miest. 5. Objednávateľ vyhlasuje, že nemá nedoplatky voči dodávateľovi elektrickej energie a nie sú známe žiadne právne alebo iné prekážky, ktoré by bránili plynulému a pravidelnému odberu elektrickej energie do zariadení verejného osvetlenia podľa tejto zmluvy. 6. Objednávateľ vyhlasuje, že v súlade s platnými právnymi predpismi má uzavretú: a) Zmluvu o nájme el. podperných bodoch číslo: 99/1999, zo dňa 6.4.1999 so SSE, a.s. Žilina b) Zmluvy o dodávke elektrickej energie na odberné miesta so spoločnosťou SSE, a.s., číslo 72058541 a 72058651 zo dňa: 15.08.2016 platné do 31.12.2019.16 796,16 €10.11.201831.12.2033
43/2018Juraj HoštákZmluva o zriadení vecného bremenaÚvodné ustanovenia1. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: - pozemok parcelné číslo KNC 1053/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1344 m2 a KNC 1053/10, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria s výmerou 1624 m2. Zapísaný na liste vlastníctva č. 447, nachádzajúci sa v katastrálnom území Sverepec, obec Sverepec, okres Považská Bystrica, 2. Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti: - pozemok parcelné číslo KN „C“ 510/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 338 m2. Zapísaný na liste vlastníctva č. 1681, nachádzajúci sa v katastrálnom území Sverepec, obec Sverepec, okres Považská Bystrica. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech nehnuteľnosti: Pozemok parcelné číslo 510/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 338 m2. Zapísaný na liste vlastníctva č. 1681, ktorého vlastníkom je oprávnený z vecného bremena. Vecné bremeno spočíva v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť a v práve umiestnenia podzemnej káblovej elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 57/2018 zo dňa 05.11.2018, ktorý vypracoval geodet Ing. Igor Strhák. 2. Geometrický plán číslo 57/2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 30,00 €10.11.2018nestanovený
42/2018Základná organizácia chovateľov poštových holubov - Sverepec Zmluva o bezodplatnom užívaní nehnuteľností č. 1/20181. Poskytovateľ je výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1 nehnuteľností v k.ú. Sverepec, a to: pozemku - parc. KN C č. 707/1 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 479 m2, zapísaný na č. LV č. 447 Okresného úradu Považská Bystrica, odbor katastrálny. 2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa prenechať užívateľovi predmet užívania špecifikovaný v ods. 1 tohto článku zmluvy do bezplatného užívania a to spôsobom a za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve, a to časť parcely KNC č. 707/1 o výmere 50 m2 podľa náčrtu č. 1 z informatívnej kópie z pozemkovej mapy, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1 a budovu bývalej vrátnice priemyselného areálu Obce Sverepec. Užívateľ tieto nehnuteľnosti do užívnaia príjíma a bez výhrad preberá. 3. Poskytovateľ odovzdal užívateľovi predmet užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. 4. V súvislosti s užívaním predmetu užívania nehnuteľností podľa tejto Zmluvy Poskytovateľ nebude užívatešovi poskytovať žiadne služby spojené s užívaním.0,00 €8.11.201831.12.2023
41/2018Miroslav Strieženec a manželka Silvia StriežencováDodatok č. 8 k nájomnej zmluve uzatvorenej podľa § 685 a nasl.Zákona č. 40/1964 Zb. Obečianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovDoba nájmu obecného nájomného bytu od 01.10.2018 do 31.12.2018 513,00 €29.9.201831.12.2018
40/2018Illo JurajZmluva o dielo na uskutočnenie prác č.4/20181. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): „Sverepec – parc. č. 686/5, 654, premostenie vodného toku s prístupovou komunikáciou, spevnená plocha k MŠ s MŠ, v zmysle ponuky zhotoviteľa doručenej objednávateľovi dňa 25.09.2018 o 14,08 hod., ktorá je prílohou tejto zmluvy. 2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 3. Miestom uskutočnenia prác je obec Sverepec – parc. č. 686/5, 65429 887,33 €29.9.201815.11.2018
39/2018Dušan BielZmluva číslo 240/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec starý1. Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [240 / detský (Zdeno Biel)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta1,65 €28.9.201827.9.2028
38/2018Základná škola s materskou školou vo SverepciZmluva o prevode majetku obce do správy1. Predmetom zmluvy je prevod majetku obce zverením do správy na preberajúceho podľa zákona číslo 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov. 2. Predmetom prevodu správy majetku odovzdávajúceho je dlhodobý hmotný majetok, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí: Konvektomat RATIONAL SCC 61 s podstavcom. 8 676,00 €20.9.2018nestanovený
37/2018Jarmila GrbalováZmluva číslo B/5/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - nový cintorínnájom hrobového miesta číslo B/5/dvojhrob za dohodnutu odplatu a za podmienok uvedenych v tejto zmluve6,64 €15.9.201814.9.2028
36/2018Dagmar PetrováZmluva číslo 11/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - starý cintorínnájom hrobového miesta číslo 11/jednohrob za dohodnutu odplatu a za podmienok uvedenych v tejto zmluve3,33 €15.9.201814.9.2028
35/2018EKOTEC, spol. s r.o.Zmluva o kontrolnej činnostiPredmetom zmluvy o kontrolnej činnosti sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonať každoročne nestranné zistenie stavu detského ihriska, tzv. ročnú hlavnú kontrolu, a vydať o tom kontrolný protokol. 193,20 €8.9.20186.9.2020
34/2018Ing. Peter Turányi, bytom: Mládežnícka 330/22, Považská Bystrica, PSČ: 017 01Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zák. č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovPredmet zmluvy 1. Touto zmluvou predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný v predchádzajúcom článku II. tejto zmluvy, a to za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku V. tejto zmluvy a kupujúci predmet kúpy kupuje od predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku V. tejto zmluvy.Vlastníctvo – špecifikácia predmetu kúpy 1. Predávajúci Obec Sverepec je výlučným vlastníkom pozemku, parcely registra „C“ evidovanej . na katastrálnej mape ako parc. KN C č. 955/5 o výmere 5035 m2 – druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel: 1/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísanej na liste vlastníctva č. 447, vedený Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 2. Geometrickým plánom č. 5/2018, vyhotoveným Tiborom Melišom, geodetom, Stred 39, Považská Bystrica zo dňa 27.04.2018, autorizačne overenom dňa 28.04.2018 Ing. Dagmarou Mikolášikovou a následne dňa 11.06.2018 Okresným úradom v Považskej Bystrici, odborom katastrálnym pod č.j. 400/18 boli odčlenená od parcely KN C č. 955/5, vedenej na príslušnom katastrálnom odbore na LV č. 447 - prvá časť o výmere 85 m2 a označená ako parc. č. 955/54, zapísaná v registri KN C, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria a - druhá časť o výmere 125 m2 označená ako parc. KN C č. 955/55, zapísaná v registri KN C, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria. Výmera pôvodnej parcely KN C č. 955/5 sa po odčlenení parc. KN C č. 955/54 a 955/55 upravila GP č. 5/2018 na výmeru 4825 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, zapísaná v registri KN C. V nasledujúcom parcela 955/54, register KN C o výmere 85 m2 - Zastavané plochy a nádvoria, odčlenená podľa vyššie uvedeného geometrického plánu č. 5/2018 sa označuje ako predmet kúpy.2 805,00 €1.9.2018nestanovený
33/2018HT sprav PB, s.r.o.Mandátna zmluva č. 1/2018/HT PB1. Predmetom tejto mandátnej zmluvy je zabezpečenie a sprostredkovanie činností spojených so správou bytového domu súpisné číslo 440, parc. č. KNC 1053/50 v k.ú. Sverepec evidovaného v Správe katastra nehnuteľností na LV č. 447, ktorý je vo vlastníctve Obce Sverepec, vrátane jeho spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva /ďalej len domu/, ako aj uskutočnenie právnych úkonov a iných činností dohodnutých v tejto zmluve uvedených menom mandanta (na základe udelenia plnej moci). 2. Mandatár sa zaväzuje vykonávať pre mandanta, v jeho mene a na jeho náklady zmluvne dohodnuté činnosti, uvedené v čl. IV. tak, aby bol zaručený nerušený výkon vlastníckych práv k bytom, spoločným častiam a zariadeniam domu. 3. Mandant sa zaväzuje prostredníctvom vlastníkov bytov uhrádzať náklady na zmluvné činnosti a paušálny poplatok za výkon správy podľa dojednania v tejto zmluve4,00 €1.9.2018nestanovený
32/2018SATES, a.s.Zmluva o dielo na uskutočnenie prác č.3/2018Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): „Rekonštrukcia – oprava chodníka pri ceste 1/61 vo Sverepci, 1. etapa v zmysle ponuky zhotoviteľa doručenej objednávateľovi dňa 15.08.2018, ktorá je prílohou tejto zmluvy. 2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 3. Miestom uskutočnenia prác je obec Sverepec – Chodník pri ceste 1/61 vo Sverepci98 975,23 €31.8.20185.12.2018
31/2018CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica s.r.o.Zmluva o dielo na uskutočnenie prác č.2/2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): „Miestna komunikácia - Záhumnie, smer sklkádka KO rekonštrukcia, v zmysle ponuky zhotoviteľa doručenej objednávateľovi dňa 16.07.2018 o 10,10 hod., ktorá je prílohou tejto zmluvy. 2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 3. Miestom uskutočnenia prác je obec Sverepec – Miestna komunikácia Záhumnie, smer skládka KO71 551,32 €20.7.201831.10.2018
30/2018Telovýchovná jednota Rozvoj SverepecNájomná zmluva č. 4/2018 uzatvorená podľa § 663 a násl.zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi a nájomca preberá do nájmu: - pozemok parc. KNC č. 1065/9 o výmere 11435 m2 – Ostatné plochy zapísanú na LV č. 447 Okresného úradu Považská Bystrica, odbor katastrálny pre Okres: Považská Bystrica, Obec: Sverepec, Katastrálne územie: Svrepec na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko a - rozostavané stavby šatní, sociálnych zariadení a gaaráže postavených na parc. KN C č. 1065/9 (pred kolaudáciou) s celým príslušenstvom umiestneným na pozemku parc. KN C . 1065/9 (najmä: zábradlia, ochranné siete, osvetlenie, a pod.) a stavbu – areál futbalového ihriska Rakovec na pozemkoch Národnej diaľničnej spoočnosti, a.s. postavenej na parc. KN C č. 937/66, 937/54, 937,52, 937/78 a 937/43 zapísaných na LV č. 1509 Okresného úradu Považská Bystrica, Odbor katastrálny a nájomca tieto nehnuteľnosti do nájmu príjíma a bez výhrad preberá. V nasledujúcom sa parcela KNC č, 1065/9 o výmere 11435 m2 – Ostatné plochy a - rozostavané stavby šatní postavených na parc. KN C č. 1065/9 s celým príslušenstvom a stavba futbalového ihriska podľa čl. II ods. 2 a čl. II ods. 1 v celej zmluve označujú ako predmet nájmu.13,00 €19.7.201831.12.2048
29/2018Jana HoštákováZmluva číslo B/14/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec NovýNájom hrobového miesta B-14 na novom cintoríne3,30 €17.7.201816.7.2028
28/2018Miroslav Strieženec a manželka Silvia StriežencováDodatok č. 7 k nájomnej zmluve uzatvorenej podľa § 685 a nasl.Zákona č. 40/1964 Zb. Obečianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovDoba nájmu obecného nájomného bytu od 01.07.2018 do 30.09.2018 513,00 €30.6.201830.9.2018
27/2018MRA Betón, s.r.o.Zmluva o dielo na uskutočnenie prác č.2/2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaDielo je uskutocnenie prác (zhotovenie diela): „Miestna komunikacia - Jurickov potok, rekonstrukcia, v zmysle ponuky zhotovitela dorucenej objednavatelovi dňa 14.06.2018 o 11,36 hod., ktora je prilohou tejto zmluvy. 2. Zmluvou sa zhotovitel zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, na vlastne naklady a objednavateľ sa zavazuje vykonane bezvadne dielo prevziat a zaplatit cenu za vykonanie diela uvedenu v cl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnute v tejto zmluve. 3. Miestom uskutocnenia prac je obec Sverepec – Miestna komunikacia Jurickov potok71 645,00 €19.6.2018nestanovený
26/2018ESPIK Group s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvode odpaduDržiteľ odpadu sa zaväzuje, že bude Idberateľovi idivzdávať výlučne odpady uvedení v článku II, bod 1 tejto Zmluvym a Odberateľ sa zaväzuje tieto odpady zlikvidovať, resp,naložiť s nimi v súlade s nimi s platnou legislatívou,2. Držiteľ odpadu sa zaväzuje, že za orevzatie odpadum idviz odpadu podľa tejto Zmluvy a jeho následnú likvidácium resp. použitie v súlade s platnou legislatívou zaplatí Odberateľovi cenu dohodnutú podľa článku II, bod 1 tejto Zmluvy a dodrží ostatné ustanovenia tejto Zmluvy,9,00 €14.6.2018nestanovený
25/2018Janka JakúbkováZmluva o nájme hrobového miesta 26 - starý cintorínNájom hrobového miesta 26 na starom cintoríne1,66 €7.6.20186.6.2028
24/2018KN, s.r.o.Úplné znenie Zmlúv o nájme v znení Dodatku č. 2 nájomnej zmluvy č. 11/2015 a jej Dodatku č.1, č. 14/2015, č. 20/2015 a č. 12/20162. Prenajímateľ prenajíma Nájomcovi a Nájomca berie do nájmu: - budovu s.č. 347 na parcele č. 707/4 aj s pozemkom parc. KN C č. 707/4 o výmere 308 m2, ďalej berie do nájmu časť parcely KNC č. 707/10 o výmere 221,50 m2 podľa náčrtu č. 2 z informatívnej kópie z pozemkovej mapy, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2 a Nájomca tieto nehnuteľnosti do nájmu príjíma a bez výhrad preberá (Pozn.: prílohy sú k NZ č. 11/2015), - časť budovy s.č. 346 na parcele č. 707/3 o výmere 192 m2, podľa náčrtu č. 2 z informatívnej kópie z pozemkovej mapy, ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2, aj s časťou pozemku na parc. KN C č. 707/3 o výmere 192 m2, ďalej berie do nájmu časť parcely KNC č. 707/10 o výmere 100,50 m2 podľa náčrtu č. 3 z informatívnej kópie z pozemkovej mapy, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 3 a Nájomca tieto nehnuteľnosti do nájmu príjíma a bez výhrad preberá (Pozn.: prílohy sú k NZ č. 14/2015), - časť parcely KNC č. 707/10 o výmere 640 m2 podľa náčrtu č. 2 z informatívnej kópie z pozemkovej mapy, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2 a Nájomca tieto nehnuteľnosti do nájmu príjíma a bez výhrad preberá (Pozn.: prílohy sú k NZ č. 20/2015), - časť budovy s.č. 346 na parcele č. 707/3 o výmere 85,22 m2, podľa náčrtu č. 2 z informatívnej k´pie z pozemkovej mapy, ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2, aj s časťou pozemku na parc. KN C č. 707/3 o výmere 134,14 m2, ďalej berie do nájmu časť parcely KNC č. 707/10 o výmere 54,8 m2 podľa náčrtu č. 3 z informatívnej kópie z pozemkovej mapy, ktorá je súčťasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 3 a Nájomca tieto nehnuteľnosti do nájmu príjíma a bez výhrad preberá (Pozn.: prílohy sú k NZ č. 12/2016). 3. Prenajímateľ zároveň dáva Nájomcovi do užívania časť parcely KN C č. 707/10 (ďalej aj „pozemok“) a to: - v rozsahu o výmere celá dĺžka budovy s.č. 347 x 5 m podľa náčrtu č. 3 v informatívnej kópii z pozemkovej mape, ktorý je súčasťou tejto nájomnej zmluvy ako príloha č. 3 k NZ č. 11/2015, - v rozsahu o výmere 12,00 m dĺžky budovy s.č. 346 x 5 m podľa náčrtu č. 4 v informatívnej kópii z pozemkovej mape, ktorý je súčasťou tejto nájomnej zmluvy ako príloha č. 4 k NZ 14/2015, - v rozsahu o výmere 7,1 m dĺžky budovy s.č. 346 x 5 m podľa náčrtu č. 4 v informatívnej kópii z pozemkovej mape, ktorý je súčasťou tejto nájomnej zmluvy ako príloha č. 4 k NZ 12/2016. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca a Prenajímateľ uzavrú zmluvu o zriadení vecného bremena ako budúcu zmluvu za podmienok a s obsahom uvedenými ods. 3 tohto článku zmluvy tak, že do 60 dní od požiadavky Nájomcu sa Prenajímateľ sa zaväzuje zriadiť v prospech Nájomcu vecné bremeno, ktoré bude spočívať v povinnosti Prenajímateľa ako vlastníka Pozemku parc. KN C č. 707/10 a ako povinného z vecného bremena umožniť a strpieť v prospech Nájomcu a jeho klientov a zákazníkov vstup na Pozemok, prechod a prejazd cez Pozemok, zdržiavanie sa na Pozemku a užívanie Pozemku Nájomcom ako oprávneným z vecného bremena, všetko za účelom, za ktorým bola uzavretá nájomná zmluva, vstup na Pozemok, prechodu a prejazd Pozemku, zdržiavať sa na Pozemku a užívať Pozemok, všetko za účelom, za ktorým boli uzavreté nájomné zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2. Podmienkou pre zriadenie tohto vecného bremena preddavkovanie nákladov na zriadenie vecného bremena. 4. Zároveň dáva Prenajímateľ Nájomcovi do užívania parcelu KNC č. 707/11 o výmere 989 m2 - Zastavané plochy a nádvoria, ako prístupovú komunikáciu k Predmetu nájmu. 5. Nájomca si v Predmete nájmu zriadi elektrickú, vodovodnú, plynovú prípojkou, k čomu ho Prenajímateľ splnomocňuje, a to na jeho náklady. Výstavba kanalizácie je v riešení. 6. Prenajímateľ odovzdal Nájomcovi Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. 7. V súvislosti s nájmom podľa tejto Zmluvy Prenajímateľ nebude Nájomcovi poskytovať žiadne služby spojené s nájmom.1 460,35 €2.6.201831.12.2025
23/2018Jaroslav Kasman a Kristína UrbanováDodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej podľa § 685 a nasl.Zákona č. 40/1964 Zb. Obečianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovDoba nájmu obecného nájomného bytu od 01.06.2018 do 31.05.20216 444,00 €1.6.201831.5.2021
22/2018ENERGO-MONT PLUS,s.r.o.Zmluva o dielo na uskutočnenie prác č.1/2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaPredmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): „Požiarna Zbrojnica – rekonštrukcia Sverepec 214, č.p.1/1.“, v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer spracovaného firmou MhM, s.r.o. - Ing. Michaela Škrabková, Považská Bystrica a v zmysle ponuky zhotoviteľa doručenej objednávateľovi dňa 23.05.2018 o 10,45 hod., ktorá je prílohou tejto zmluvy. 2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 3. Miestom uskutočnenia prác je obec Sverepec – Požiarna zbrojnica Sverepec 21432 004,41 €30.5.201830.8.2018
21/2018Jozef Ďurajka a Anna ĎurajkováK Ú P N A Z M L U V A uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka Predávajúci Obec Sverepec je výlučnou vlastníčkou spoluvlastníckych podielov v pozemku: KN C parcela č. 1051/10 – zastavané plochy o výmere 2.088 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 447 v katastrálnom území Sverepec, vlastníctvo predávajúcej Obce Sverepec v 1/1 slovom v celosti. II. Predávajúci Obec Sverepec predáva spoluvlastnícky podiel v pozemku: KN C parcela č. 1051/10 – zastavané plochy o výmere 2.088 m2, kupujúcim Jozefovi Ďurajkovi rodenému a manželke Anne Ďurajkovej rodenej a kupujúci uvedené spoluvlastnícke podiely v 1/1 slovom v celosti daného pozemku kupujú do BSM. 83 520,00 €29.5.2018nestanovený
20/2018Vladimír KrižanZmluva číslo B/58/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec Nový1. Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [B / 58 / detský (Šimonko Križan)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.1,65 €29.5.201828.5.2028
19/2018BROS Computing, s.r.o.Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osobySpracovanie základnej dokumentácie spracovateľských operácií pri prevádzke informačných systémov z hľadiska ochrany osobných údajových s súlade s GDPR a Zák. č. 18/2018 Z.z. nasledovne: - dokumentácia nahradzujúca pôvodný Bezpečnostný projekt v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. (zámer, posúdenie rizík, vstupná analýza, interné smernice), evidenčné listy informačných systémov, vzory poučení, záznamov o poučení a oprávnení pre oprávnené osoby prevádzkovateľa, vzory zmlúv so sprostredkovateľmi, vzory prevádzkových dokumentov pre zaznamenávanie spracovateľských operácií - prevádzkové denníky IS. Aktualizačný servis k dokumentácií na základe legislatívnych zmien a zmien na pracovisku objednávateľa, nahlásených objednávateľom. Výkon funkcie Zodpovednej osoby, ktorá v zmysle GDPR: - vykoná počiatočný audit - analýzu bezpečnosti pri spracovaní bezpečnostného projektu, vykoná audit - analýzu bezpečnosti opakovane 1x ročne, vždy k 31.03. bežného roka, - vykoná dohľad nad zákonnosťou prevádzky informačných systémov formou fyzickej previerky a previerky prevádzkových dokumentov 1x za 6 mesiacov, o čom do prevádzkových dokumentov vykoná záznam a upozorní objednávateľa o prípadných nedostatkoch, vykoná poučenie oprávnených osôb v intervale podľa požiadaviek prevádzkovateľa, najmenej však 1x za 12 mesiacov, o čom do prevádzkových dokumentov vykoná záznam, informuje o legislatívnych zmenách a ich dopade na prevázku informačných systémov a činnosti objednávateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov.  330,00 €24.5.2018nestanovený
18/2018Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremenavecné bremeno na KN-C č. 1065/1 a LMC 1065/9 povinnosť strpieť umiestnenie a následnú prevádzku zariadení objektov: č. 330-58 - vodovodná prípojka SSDÚ a č. 330-70 Informačný systém diaľnice 461,17 €18.5.2018nestanovený
Položky 1-50 z 245


5310358

Úvodná stránka