Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 51
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
49/2018ALFA reklama s. r. o.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkuZmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme pozemku zo dňa 26.01.2018 sa mení nasledovne:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2019. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté v celom rozsahu. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.1 000,00 €14.12.201831.12.2019
48/2018Ing. Bibiána SrncováDODATOK č. 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE Nájomná zmluva sa predlžuje na dobu určitú od 1.12.2018 do 30.11.20215 832,00 €29.11.201830.11.2021
47/2018SPP-distribúcia, a.s.Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000331018Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby Zmluvného partnera v oblasti odberu zemného plynu a splnenia povinností SPP-D vyplývajúeich z právnych predpisov0,00 €23.11.2018nestanovený
46/2018Illo JurajDodatok č. 1 zo dňa 16.11.2018 zmluvy o dielo na uskutočnenie prác č. 4/2018Termín realizácie 1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch: a) termín zahájenia prác: do 10 dní od podpisu zmluvy b) doba realizácie: do 15.11.2018“. 2. V článku III. – Termín realizácie – sa za odsek 1. vkladajú odseky 2., 3. a 4., ktoré znejú: “2. V prípade nepriaznivého počasia objednávateľ predĺži termín realizácie diela o dni, počas ktorých nemohol zhotoviteľ vykonať stavebné práce na predmete zmluvy. Nepriaznivé počasie bude zaznamenané v stavebnom denníku a do troch pracovných dní musí byť potvrdené technickým dozorom objednávateľa, inak predĺženie termínu nebude zo strany objednávateľa akceptované. Doba realizácie sa tak môže predĺžiť najdlhšie do 30.04.2019. 3. Za nepriaznivé počasie sa považuje pokles teplôt pod úroveň uvádzanú v technologickom postupe pre montáž stavebných materiálov, betónovanie a asfaltovanie, ktorý môže mať vplyv na kvalitu diela zaručenú zhotoviteľom v čase od 7,00 až 17,00 hod.”. 3. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy o dielo č. 4/2018 zo dňa 27.09.2018 zostávajú bezo zmeny.0,00 €17.11.201830.4.2019
45/2018SATES, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie prác č.3/2018 zo dňa 27.08.2018 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaPredmet dodatku 1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena znenia textu Čl. III Zmluvy o dielo zo dňa 27.08.2018. 2. Nové znenie Čl. III bod b) je nasledovné: Doba realizácie: I. časť, od 15.09.2018 do 31.10.2018 II. časť, od 01.04.2019 do 31.05.20190,00 €13.11.2018nestanovený
44/2018IMAO electric, s.r.o.KONCESNÁ ZMLUVA o správe, údržbe a modernizácií verejného osvetlenia uzavretá v zmysle ustanovenia § 118 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1. Objednávateľ prostredníctvom koncesie prenecháva koncesionárovi správu a údržbu sústavy verejného osvetlenia najmä za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na jeho údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia, pričom vykoná aj modernizáciu verejného osvetlenia. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy koncesionár dočasne preberá od objednávateľa prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia. Koncesionár bude prevádzkovať sústavu verejného osvetlenia za podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve počas dohodnutej doby - koncesnej lehoty. 3. Objednávateľ vyhlasuje, že je vlastníkom zariadení sústavy verejného osvetlenia v obci, ktoré pozostávajú z častí tvoriacich Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ v súčasnosti vykonáva správu a údržbu zariadení verejného osvetlenia, a nie sú mu známe žiadne právne ani iné dôvody, ktoré bránili uzatvoreniu tejto zmluvy. 4. Objednávateľ prenechá koncesionárovi okrem sústavy verejného osvetlenia aj všetky odberné miesta, ku ktorým sú pripojené zariadenia verejného osvetlenia, do užívania na obdobie trvania koncesnej lehoty. Objednávateľ súhlasí, aby táto zmluva a prenechanie odberných miest do užívania koncesionárovi boli podkladom na zmenu užívateľa odberných miest za účelom zmeny dodávateľa elektrickej energie týchto odberných miest. 5. Objednávateľ vyhlasuje, že nemá nedoplatky voči dodávateľovi elektrickej energie a nie sú známe žiadne právne alebo iné prekážky, ktoré by bránili plynulému a pravidelnému odberu elektrickej energie do zariadení verejného osvetlenia podľa tejto zmluvy. 6. Objednávateľ vyhlasuje, že v súlade s platnými právnymi predpismi má uzavretú: a) Zmluvu o nájme el. podperných bodoch číslo: 99/1999, zo dňa 6.4.1999 so SSE, a.s. Žilina b) Zmluvy o dodávke elektrickej energie na odberné miesta so spoločnosťou SSE, a.s., číslo 72058541 a 72058651 zo dňa: 15.08.2016 platné do 31.12.2019.16 796,16 €10.11.201831.12.2033
43/2018Juraj HoštákZmluva o zriadení vecného bremenaÚvodné ustanovenia1. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: - pozemok parcelné číslo KNC 1053/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1344 m2 a KNC 1053/10, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria s výmerou 1624 m2. Zapísaný na liste vlastníctva č. 447, nachádzajúci sa v katastrálnom území Sverepec, obec Sverepec, okres Považská Bystrica, 2. Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti: - pozemok parcelné číslo KN „C“ 510/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 338 m2. Zapísaný na liste vlastníctva č. 1681, nachádzajúci sa v katastrálnom území Sverepec, obec Sverepec, okres Považská Bystrica. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech nehnuteľnosti: Pozemok parcelné číslo 510/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 338 m2. Zapísaný na liste vlastníctva č. 1681, ktorého vlastníkom je oprávnený z vecného bremena. Vecné bremeno spočíva v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť a v práve umiestnenia podzemnej káblovej elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 57/2018 zo dňa 05.11.2018, ktorý vypracoval geodet Ing. Igor Strhák. 2. Geometrický plán číslo 57/2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 30,00 €10.11.2018nestanovený
42/2018Základná organizácia chovateľov poštových holubov - Sverepec Zmluva o bezodplatnom užívaní nehnuteľností č. 1/20181. Poskytovateľ je výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1 nehnuteľností v k.ú. Sverepec, a to: pozemku - parc. KN C č. 707/1 - Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 479 m2, zapísaný na č. LV č. 447 Okresného úradu Považská Bystrica, odbor katastrálny. 2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa prenechať užívateľovi predmet užívania špecifikovaný v ods. 1 tohto článku zmluvy do bezplatného užívania a to spôsobom a za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve, a to časť parcely KNC č. 707/1 o výmere 50 m2 podľa náčrtu č. 1 z informatívnej kópie z pozemkovej mapy, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1 a budovu bývalej vrátnice priemyselného areálu Obce Sverepec. Užívateľ tieto nehnuteľnosti do užívnaia príjíma a bez výhrad preberá. 3. Poskytovateľ odovzdal užívateľovi predmet užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. 4. V súvislosti s užívaním predmetu užívania nehnuteľností podľa tejto Zmluvy Poskytovateľ nebude užívatešovi poskytovať žiadne služby spojené s užívaním.0,00 €8.11.201831.12.2023
41/2018Miroslav Strieženec a manželka Silvia StriežencováDodatok č. 8 k nájomnej zmluve uzatvorenej podľa § 685 a nasl.Zákona č. 40/1964 Zb. Obečianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovDoba nájmu obecného nájomného bytu od 01.10.2018 do 31.12.2018 513,00 €29.9.201831.12.2018
40/2018Illo JurajZmluva o dielo na uskutočnenie prác č.4/20181. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): „Sverepec – parc. č. 686/5, 654, premostenie vodného toku s prístupovou komunikáciou, spevnená plocha k MŠ s MŠ, v zmysle ponuky zhotoviteľa doručenej objednávateľovi dňa 25.09.2018 o 14,08 hod., ktorá je prílohou tejto zmluvy. 2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 3. Miestom uskutočnenia prác je obec Sverepec – parc. č. 686/5, 65429 887,33 €29.9.201815.11.2018
39/2018Dušan BielZmluva číslo 240/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec starý1. Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [240 / detský (Zdeno Biel)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta1,65 €28.9.201827.9.2028
38/2018Základná škola s materskou školou vo SverepciZmluva o prevode majetku obce do správy1. Predmetom zmluvy je prevod majetku obce zverením do správy na preberajúceho podľa zákona číslo 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov. 2. Predmetom prevodu správy majetku odovzdávajúceho je dlhodobý hmotný majetok, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí: Konvektomat RATIONAL SCC 61 s podstavcom. 8 676,00 €20.9.2018nestanovený
37/2018Jarmila GrbalováZmluva číslo B/5/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - nový cintorínnájom hrobového miesta číslo B/5/dvojhrob za dohodnutu odplatu a za podmienok uvedenych v tejto zmluve6,64 €15.9.201814.9.2028
36/2018Dagmar PetrováZmluva číslo 11/2018 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - starý cintorínnájom hrobového miesta číslo 11/jednohrob za dohodnutu odplatu a za podmienok uvedenych v tejto zmluve3,33 €15.9.201814.9.2028
35/2018EKOTEC, spol. s r.o.Zmluva o kontrolnej činnostiPredmetom zmluvy o kontrolnej činnosti sa vykonávateľ kontroly zaväzuje vykonať každoročne nestranné zistenie stavu detského ihriska, tzv. ročnú hlavnú kontrolu, a vydať o tom kontrolný protokol. 193,20 €8.9.20186.9.2020
Položky 1-15 z 51
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 64
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
62/2017Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítorZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017Dodávateľ sa zaväzuje: - vykonať práce obsiahnuté v bode II. tejto zmluvy v termínoch podľa bodu IV. tejto zmluvy, pričom sa bude v primeranej miere pridržiavať audítorských štandardov ISA, - zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria služobné tajomstvo odberateľa, - vrátiť objednávateľovi všetky predložené doklady a dokumenty, ktoré používal pri previerke a oboznámiť ho s tým, ktoré doklady si okopíroval ako dokumentáciu pre potreby evidencie v audítorskom spise. IV. Termín vykonania previerky Zmluvné strany sa dohodli, že previerka za podmienok uvedených v bodoch II. a III. bude uskutočnená v štyroch etapách. I. etapa predstavuje testovanie vybraných účtovných prípadov za rok 2017. II. etapa prebehne podľa postupu uzávierkových prác a v nadväznosti na termín spracovania výkazov účtovnej závierky obce a predstavuje audit už zostavených výka-zov účtovnej závierky a vykonanie ostatných testov, potrebných pre uistenie sa o hod-novernosti zostavenej závierky. Predstavuje tiež overenie Záverečného účtu a Výročnej správy obce za rok 2017. III. etapa zahŕňa audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2017. Všetky etapy budú faktúrované po ich skončení samostatne.1 800,00 €21.12.201731.12.2018
61/2017PLYMAX, s.r.o.Zmluva o darovaní kamerového systému s príslušenstvom spojená so zmluvou o servisnej a revíznej činnosti kamerového systému č. 61/20171. Darca v súlade s ustanovením § 628 Občianskeho zákonníka týmto sľubuje, že v budúcnosti daruje (bezplatne prevedie vlastnícke právo) Obdarovanému ku 4 (štyrom) ks kamier s príslušenstvom (ďalej aj ako „Kamerový systém 2. časť“ alebo aj „KS č. 2 „ alebo aj „Predmet daru“) špecifikovaný v ods. 2. Obdarovaný tento sľub darovania prijíma. 2. Predmet daru je vyšpecifikovaný ako monitorovací kamerový systém – 4 ks kamier na úseku štátnej cesty umiestnených na prenajatých stĺpoch SSE pred budovou Obecného úradu, na úseku štátnej cesty na začiatku obce Sverepec od Považskej Bystrice a na úseku štátnej cesty smerom na Visolaje, ako duálneho a modulárneho systému s pripojením analógových aj IP digitálnych kamier, ktorý umožňuje rozširovanie systému podľa potreby s pripojením do dátovej siete do budovy Obce Sverepec.5 200,00 €21.12.2017nestanovený
60/2017Komunálna poisťovňa, vienna insurance groupKP_Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO_str.1Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO1 054,91 €19.12.2017nestanovený
59/2017Komunálna poisťovňa, vienna insurance groupPoistna zmluva_poistenie strojov,strojovych zariadeni a elektronikypoistenie strojov,strojovych zariadeni a elektroniky 422,50 €19.12.2017nestanovený
58/2017Kubiš, SverepecZmluva číslo 327/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec starýPrenájom HM 327 - dvojhrob6,64 €30.11.201729.11.2027
57/2017Tatiana PluskotováNÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - Dom kultúry SverepecPREDMET ZMLUVY Predmetom zmluvy je nájom priestorov Domu kultúry Sverepec: 1. Prísalie o rozmere 50 m2 2. Hlavná sála o rozmere 165 m2 ___________________________________________ Nájom celej budovy DK 215 m 2 V príslušenstve DK je kuchyňa, bufet, WC, vestibul, šatňa, pokladňa a najbližšie okolie budovy . 112,00 €31.10.201716.10.2017
56/2017ENERGO-MONT PLUS, s.r.o.Zmluva o dielo na uskutočnenie prácČl. II. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je uskutočnenie prác (zhotovenie diela): Zhotovenie miestnej komunikácie v obci Sverepec“, v rozsahu podľa Výzvy na predloženie ponuky na uskutočnenie prác zo dňa 25.9.2017 a v zmysle ponuky zhotoviteľa doručenej objednávateľovi dňa 6.10.2017, ktorá je prílohou tejto zmluvy. 2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela uvedenú v čl.IV tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 3. Miestom uskutočnenia prác je: Obec Sverepec14 998,50 €18.10.2017nestanovený
55/2017Milan Richtárik AUTODOPRAVA SVEREPECDodatok č. 6 Zmluvy o nájme pozemkov_Milan Richtárik AUTODOPRAVA SVEREPECPredmet Dodatku č. 5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme pozemkov zo dňa 26.05.2010 v znení neskorších Dodatkov č. 1.- 5. sa na základe žiadosti nájomcu zo dňa 21.06.2017 po vzájomnej dohode mení a dopĺňa týmto Dodatkom č. 6 takto: 1. Článok II. Zmluvy znie: „ II. Doba nájmu 1. Nájom sa uzaviera na dobu určitú. 2. Dohodnutá doba nájmu sa podľa žiadosti Nájomcu začína dňom 01.09.2017 a skončí sa dňom 15.09.2017.“. 483,79 €5.9.201715.9.2017
54/2017Juraj RichtárikZmluva číslo 323/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec starýPredmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [323 / dvojhrob (Darina Richtáriková)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.6,60 €10.8.201714.7.2027
53/2017Mgr. Anna ŠtefinováZmluva číslo A_30_2017 o nájme miesta na pohrebisku Sverepec - Nový cintorínPredmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [A / 30 / dvojhrob (Miroslav Štefina)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.6,60 €10.8.201731.7.2027
52/2017Štefan HôrkovýZmluva číslo A/47/2017 o prenájme miesta na pohrebisku Sverepec - Sverepec NovýPredmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto [A / 47 / jednohrob (Mária Hôrková)] za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Predmetom nájmu je užívanie veci: hrobového miesta.3,30 €10.8.201719.7.2027
51/2017EMICE-Emília ČelkováNÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov - Dom kultúry SverepecNájom DK pre účely predajnej akcie16,50 €20.7.201719.7.2017
50/2017Milan Richtárik AUTODOPRAVA SVEREPECDodatok č. 5 Zmluvy o nájme pozemkovZmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o nájme pozemkov zo dňa 26.05.2010 v znení neskorších Dodatkov č. 1.- 4. sa na základe žiadosti nájomcu zo dňa 21.06.2017 po vzájomnej dohode mení a dopĺňa týmto Dodatkom č. 5 takto: 1. Článok II. Zmluvy znie: „ II. Doba nájmu 1. Nájom sa uzaviera na dobu určitú. 2. Dohodnutá doba nájmu sa podľa žiadosti Nájomcu začína dňom 01.07.2017 a skončí sa dňom 31.08.2017.“. 967,58 €29.6.201731.8.2017
49/2017LEGAL TENDER s.r.o.MANDÁTNA ZMLUVAMANDATÁR sa za podmienok dohodnutých v tejto ZMLUVE zaväzuje vykonať pre MANDANTA: 3.1.1 verejné obstarávanie na zabezpečenie predmetu zákazky na výber zhotoviteľa diela pre predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec“ (ďalej len ako „Záväzok“).4 200,00 €27.6.2017nestanovený
48/2017SYNERGIES, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB uzavretá podľa ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranamiZmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby externého projektového manažmentu - vypracovanie projektovej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku súvisiacej s realizáciou projektu : „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, č. výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu v súlade s touto Zmluvou. Záväzok Poskytovateľa je bližšie špecifikovaný v pod-bode 3.2. tohto článku.10 560,00 €27.6.201731.12.2018
Položky 1-15 z 64
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 24
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
28/2016Obec SverepecDODATOK č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve č.SKBB07/SVEREPEC/221220141. Medzi predávajúcim a kupujúcim bolo dohodnuté, že s účinnosťou od 01.01.2017 sa mení Článok VII. bod 1. a znie: Táto zmluva sa uzatvára na 24 mesiacov, t.j do 31.12.2018.0,00 €1.2.201731.12.2017
27/2016Milan Richtárik AUTODOPRAVA SVEREPECDodatok č. 4 Zmluvy o nájme pozemkovZmena doby nájmu na dobu určitú od 01.01.2017 do 30.06.2017 967,58 €20.12.201630.6.2017
26/2016KN, s.r.o.DODATOK Č. 1 ZMLUVY O NÁJME Č. 11/2015 Odsek 1 Článku III. - DOBA TRVANIA NÁJMU - sa mení takto: 1. Nájomný vzťah sa začína dňom 01.07.2015 a je uzavretý na dobu určitú, do 31.12.2025 864,77 €3.12.201631.12.2025
25/2016ALFA Reklama s.r.o.DODATOK č. 7 ku Zmluve o nájme pozemku č.10/2013,uzavretej v zmysle § 663 a násl. Obč. zákonníkaČlánok III. Záverečné ustanovenia bod 1: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2017 500,00 €3.12.201630.6.2017
24/2016Obec SverepecDarovacia zmluvaPrvok detského ihriska - Lezecká stena ŠIKULA1 057,80 €29.11.2016nestanovený
23/2016Obec SverepecKÚPNA ZMLUVAKúpa spoluvlastníckeho podielu: 7/8-ín (podiel výmery: 457,625 m2) parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu ako parc. KN č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda4 576,25 €2.11.2016nestanovený
22/2016ENVIROPOL s.r.o., Lamačská cesta 45 , 841 03 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstvenakladanie s odpadmi vrátane elektroodpadov a maximálna miera zhodnocovania odpadov 0,00 €5.7.2016nestanovený
21/2016D.P.S. spol. s r.o., Sverepec 259 , 017 01 SverepecZmluva o nájme č. 21/2016prenájom nehnuteľnosti - časť parcely 707/10 a časť parcely KNC 707/11 493,29 €1.7.201631.5.2020
20/2016CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o. , 018 01 Udiča 530Zmluva o dielo č. 20/2016Rekonštrukcia komunikácie v obci Sverepec-MK na Laz / po križovatku s firmou D.P.S. /75 086,40 €28.6.201631.8.2016
19/2016ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. ZBA0914201502dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO pre zložku odpadov z obalov 0,00 €11.5.2016nestanovený
18/2016TTP consulting s.r.o. , Stred 55/41, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo č. 18/2016spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného fin.príspevku pre Recyklačný fond 999,00 €11.5.2016nestanovený
17/2016TTP consullting s.r.o. , Stred 55/41, 017 01 Považská BystricaZmluva o zabezpečení projektového manažmentumanažment a monitoring projektu z Recyklačného fondu1 400,00 €11.5.2016nestanovený
16/2016SAK -stav s.r.o., Sverepec 219 , 017 01 SverepecRámcová kúpna zmluva č. 16/2016 dodávky tovaru0,00 €1.4.2016nestanovený
15/2016Predávajúci 1-11Kúpna zmluvaVýkup pozemkov v areály Základnej školy Sverepec - OZ SCHVAĽUJE: Kúpnopredajnú zmluvu na majetko-právne usporiadanie pozemkov pod Základnou školou s materskou školou Sverepec do vlastníctva obce Sverepec nasledovne: 1. Predávajúca 1: Ľudmila Richtáriková, rodená Richtáriková, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 57, SR je podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaná pod por. č. 4 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 2. Predávajúci 2: Juraj Richtárik, rodený Richtárik, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č.99,Predávajúci 2 Juraj Richtárik je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 5 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 3. Predávajúca 3: Anna Ďurajková, rodená Richtáriková, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 251, je podielovou spoluvlastníčku parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaná pod por. č. 6 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 4. Predávajúci 4: Jozef Richtárik, rodený Richtárik, Dátum narodenia: xxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 98, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 7 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 5. Predávajúci 5: Milan Richtárik, rodený Richtárik, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 77, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 8 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 6. Predávajúca 6: Viera Hajdíková, rodená Richtáriková, Dátum narodenia: xxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 359, je podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 9 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 7. Predávajúci 7: Maroš Baránek, rodený Baránek, Dátum narodenia: xxxxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 59, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 812 o výmere 523 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/56-ina (podiel výmery: 9,34 m2) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 11 na liste vlastníctva č. 1159, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 8. Predávajúca 8: Ing. Anežka Najdekrová, rodená Bačíková, Dátum narodenia: xxxxxxxxx, Bydlisko: 783 16 Dolany č.p. 540, Dolany, ČR , je podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 813 o výmere 538 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/2-ca (podiel výmery: 269 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaná pod por. č. 1 na liste vlastníctva č. 1231, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 9. Predávajúci 9: Otto Bačík, rodený Bačík, Dátum narodenia: xxxxxxxx, Bydlisko: Hliny 1319/142, Považská Bystrica, PSČ: 017 01, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 813 o výmere 538 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 69/538-ín (podiel výmery: 69 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 2 na liste vlastníctva č. 1231, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 10. Predávajúci 10: Pavol Blaho, rodený Blaho, Dátum narodenia: xxxxxxx, Bydlisko: 017 01, Sverepec č. 256, je podielovým spoluvlastníkom parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 814 o výmere 481 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/5-ina (podiel výmery: 96,2 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaný pod por. č. 3 na liste vlastníctva č. 1635, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 11. Predávajúca 11: Daniela Schorna, rodená Komínková, Dátum narodenia: xxxxxxx, Bydlisko: Rozkvet 2055/115, Považská Bystrica, PSČ 017 01, je podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 814 o výmere 481 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/5-ina (podiel výmery: 96,2 m2), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaná pod por. č. 6 na liste vlastníctva č. 1635, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. B. Kupujúci: Obec Sverepec Sverepec 215, PSČ: 017 01 IČO: 00692263 DIČ: 2020693961 Banka: OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Považská Bystrica Číslo účtu: SK1652000000000009187123 Štatutárny orgán: Maroš Ondráš – starosta obce Kúpna cena a platobné podmienky: Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene stanovenej dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 10,00 EUR/1 m2 Dohodnutú kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcim 1.- 7. a predávajúcim 9.-11. takto: predávajúcej 1 Ľudmile Richtárikovej v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 2 Jurajovi Richtárikovi v sume 93,30 eur(slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcej 3 Anne Ďurajkovej v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 4 Jozefovi Richtárikovi v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 5 Milanovi Richtárikovi v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcej 6 Viere Hajdíkovej v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 7 Marošovi Baránkovi v sume 93,30 eur (slovom Deväťdesiattri eur 30 centov), predávajúcemu 9 Ottovi Bačíkovi v sume 690,00 eur (slovom Šesťstodeväťdesiat eur) predávajúcemu 10 Pavlovi Blahovi v sume 962,00 eur (slovom Deväťstošesťdesiatdva eur), predávajúcej 11 Daniele Schorna v sume 962,00 eur (slovom Deväťstošesťdesiatdva eur), v hotovosti pri podpise tejto zmluvy na Obecnom úrade vo Sverepci. Takto dohodnutá kúpna cena je splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy každým predávajúcim. Dohodnutú kúpnu cenu v sume 2.690,00 eur (slovom Dvetisícšesťstodeväťdesiat eur) + poštovné a náklady za overenie 2 podpisov, vyčíslený predávajúcou 8 kupujúcemu zaplatí kupujúci predávajúcej 8 Ing. Anežke Najdekrovej na účet v Komerční banke, a.s. č.ú.: 27-4223260297/0100, IBAN: CZ1701000000274223260297, SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX do 15 dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy. Uznesenie prijaté podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí o schválení kúpy určeného majetku do vlastníctva obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpa pozemkov pod Základnou školou s materskou školou Sverepec je pre obec výhodná, lebo obec získa pozemky na ktorých má svoju budovu ZŠ s MŠ vo Sverepci, kde potrebuje pozemky pod školou majetkoprávne usporiadať. Uznesenie o kúpe pozemkov bolo chválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Sverepec ( 8 -za, 0- proti, 0 - zdržalo sa). (Návrh kúpnej zmluvy tvorí prílohu zápisnice z 2 zasadnutia OZ zo dňa 26.02.2016 ). Za správnosť výpisu z uznesenia: Maroš O n d r á š starosta obce v.r.Nákup pozemkov v areály Základnej školy Sverepec : orná pôda parc. KNE č. 812, orná pôda KNE parc. č. 813 , orná pôda KNE parc. č. 814 5 957,10 €31.3.2016nestanovený
14/2016Budúci darcovia 1-29 Zmliuva o budúcej darovacej zmluveBudúci obdarovaný Obec Sverepec, 017 01 Sverepec 215 : Budúci darcovia 1-29 sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností : pozemok parc. č. KN - C 847/7 zastav. plocha o výmere 614 m2 a pozemok parc. č. KN-C 847/74 zastav.plocha o výmere 905 m2 a pozemok 0,00 €22.3.2016nestanovený
Položky 1-15 z 24
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 36
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
8/2016Vladimíra TeplanováNájomná zmluva o nájme požiarnej zbrojnicenájom nebytových priestorov v budobve požiarnej zbrojnice70,00 € (jednotková)8.1.201631.12.2016
6/2016Miroslav HoštákNájomná zmluva o nájme domu kultúrykondičné cvičenie dorastu a mužov0,00 €8.1.201631.12.2016
4/2016Roman BlahoNájomná zmluva o nájme domu kultúryzáujmový krúžok-posilnovňa0,00 €8.1.201631.12.2016
3/2016Pavol Iskra Nájomná zmluva o nájme domu kultúry záujmový krúžok-karate deti0,00 €8.1.201631.12.2016
2/2016Martina KučmováNájomná zmluva o nájme domu kultúrynájom domu kultúry na skupinové cvičenie žien0,00 €8.1.201631.12.2016
1/2016Dušan ValkayNájomná zmluva o nájme domu kultúrynájom domu kultúry na hranie stolného tenisu 0,00 €8.1.201631.12.2056
28/2015UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15 , 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva Poistenie majetku obce1 700,00 €1.1.2016nestanovený
27/2015KOMUNáLNA poisťovňa s.s. Vienna insurance Group , Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie uchádzačov ozamestnanie53,12 €1.1.201630.6.2016
26/2015Zdena Suchárová, rodená Ondrášová Stred 49/15 , Považská BystricaKúpna zmluvanákup pozemkov v areáli Základnej školy v obci Sverepec-1. Predávajúca Zdena Suchárová je: 1.1. výlučnou vlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 815 o výmere 847 m2 – druh pozemku: Orná pôda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec, zapísaného na liste vlastníctva č. 1161, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom katastrálnym. 1.2. podielovou spoluvlastníčkou parcely registra E evidovanej na mape určeného operátu parc. KN E č. 814 o výmere 481 m2 – druh pozemku: Orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/5-na (podiel výmery: 96,2 m2) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sverepec, okres Považská Bystrica, obec Sverepec9 432,00 €2.12.2015nestanovený
25/2015Bibiana Ondrašíková , bytom 017 01 Sverepec č. 161Nájomná zmluvao nájme obecného bytu 145,00 € (jednotková)26.11.2015nestanovený
24/2015Všeobecná úverová banka a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 BratislavaZmluva o termínovanom úvere č. 1329/2015/UZposkytnutie peňažných prostriedkov65 027,00 €26.11.201525.11.2025
23/2015Ing. Radoslav Došek a Ing. Beáta Došeková obaja bytom Sverepec 503, 017 01 Považská BystricaKúpna zmluvapredaj pozemku KNC parc. č. 1072/72 orná pôda o výmere 7m2, katastrálne územie Sverepec 280,00 €12.11.2015nestanovený
22/2015Otto Bačík, Hliny 1319/742, 017 01 Považská Bystrica - darcaDarovacia zmluvaDarovaciu zmluvu medzi darcom – Otto Bačík , bytom Hliny 1319/742, Považská Bystrica a obdarovaným - Obec Sverepec, zastúpená starostom Marošom Ondrášom , IČO: 00692263 k parcele KNE 813 - orná pôda o celkovej výmere 538 m2, zapísanej na LV č. 1231 , k.ú. Sverepec, na časť spoluvlastníckeho podielu 100/269-iny ( parc. KNE 813- orná pôda - podiel výmery je 200 m2 v prospech obce Sverepec). Uznesenie prijaté podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí o schválení daru určeného do majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Darovanie pozemku je pre obec výhodná, lebo obec získa časť pozemku na ktorom má svoju budovu ZŠ s MŠ vo Sverepci, kde potrebuje pozemky pod školou majetkoprávne usporiadať. Uznesenie o zámene pozemkov bolo chválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce Sverepec ( 8 -za, 0- proti, 0 - zdržalo sa). 0,00 €7.11.2015nestanovený
21/2015D.P.S. spol. s.r.o., Sverepec č. 259Zmluva o nájme č.21/2015nájom pozemkov v areály D.P.S. Sverepec1 212,00 €1.11.201531.5.2016
20/2015KN, s.r.o. , Sverepec 328 , 017 01 Považská BystricaZmluva o nájme č.20/2015nájom pozemku v areály D.P.S. Sverepec1 288,76 €29.10.201531.8.2020
Položky 1-15 z 36
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 18
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17/2014Pavol Halanda ,94161 Michal nad Žitavou 279PAPERA s.r.o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystricadodávka tovarov0,00 €23.12.201431.12.2016
16/2014Ján Luhový, Rozkvet 2061/130, 017 01 Považská BystricaKúpna zmluvaOdpredaj časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sverepec zapísaných na LV č. 447, ktoré boli vyčlenené GP č. 49/2014 vyhotoveným geodetkou Ing. Vierou Lagíňovou dňa 30.09.2014, overeným Okresným úradom , katastrálny odbor Pov. Bystrica pod č. 538/2014 dňa 14.10.2014 takto: - Diel 1 vo výmere 38 m2 novovytvorenej parcely č. KN-C 48/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 613 m2, ktorý bol vyčlenený z parc.č. KN-C 46/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1920 m2, zapísanej na LV č. 447, - Diel 2 vo výmere 145 m2 novovytvorenej parc.č. KN-C 48/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 613 m2, ktorý bol vyčlenený z parc.č. KN-E 185/2, trvalé trávne porasty o výmere 158 m2, zapísanej na LV č. 447, - Diel 3 vo výmere 5 m2 novovytvorenej parc.č. KN-C 48/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, ktorý bol vyčlenený z parc.č. KN-E 185/2, trvalé trávne porasty o výmere 158 m2, zapísanej na LV č. 447, - Diel 4 vo výmere 41 m2 novovytvorenej parc.č. KN-C 48/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 613 m2, ktorý bol vyčlenený z parc.č. KN-E 185/4, orná pôda o výmere 106 m2, zapísanej na LV č. 447 , - Diel 9 vo výmere 29 m2 , novovytvorenej parc.č. KN-C 48/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 613 m2, ktorý bol vyčlenený z parc. Č. KN-E 987, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, zapísanej na LV č. 447.1 548,00 €17.12.201417.12.2014
15/2014EMPEMONT Slovakia s.r.o., Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava Zmluva odieloinformačný panel prew meranie rýchlosti3 900,00 €2.12.201415.12.2014
14/2014Lukostrelecký klub LIESKA,o.z., Sverepec 320,017 01 Považská BystricaNájomná zmluva prenájom časti stavby športového areálu za futbalovým ihriskom Rakovec10,00 €1.12.201430.11.2024
13/2014Národná dialničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaKúpna zmluva č. 30204/115/2014/Sverepec/1603/Geoplánpredaj pozemku č.parcely 1065/12 KN-C o výmere 51 m2 zastavaná plocha v katastrálnom území Sverepec 775,40 €25.7.201419.6.2014
12/2014Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri rAJčIANKE 2927/8, 010 47 ŹilinaZmluva o výpožičke podperných bodovpožičiavanie podperných bodov za účelom prevádzky zariadení0,00 €4.7.2014nestanovený
11/2014SAGI, s.r.o.Zmluva o zabezpečení zberu papiera zber papiera0,00 €12.6.2014nestanovený
10/2014CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o., T. Vansovej 1054,02001 PúchovKúpna zmluva č.2014-01102D/002/MUnádrž beztlaková ležatá 25m3 840,00 €12.6.2014nestanovený
09/2014MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.,Nová 134, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo na vývoz komodít separovaného odpaduvývoz komodít separovaného odpadu1,08 €29.5.2014nestanovený
08/2014Ing. Ľudovít Vician, certifikovaný audítor, licencia č, 82,Lánska č. 934/25,017 01 považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2013audit ÚZ za rok 2013, overenie záverečného účtu a konsol.výročnej správy1 740,00 €14.5.2014nestanovený
7/2014Vladimíra Teplanová, 017 01 Sverepec č. 186Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v Požiarnej zbrojnicinájom nebytových priestorov70,00 €21.3.201431.12.2014
6/2014Martina Kučmová, 017 01 Sverepec č. 287Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov- Dom kultúry Sverepecskupinové cvičenie žien v DK0,00 €21.3.201431.12.2014
5/2014Stolno-tenisový klub SverepecNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov- Dom kultúry Sverepechranie stolného tenisu v DK 0,00 €21.3.201431.12.2014
4/2014Roman Blaho , 017 01 Sverepec 209Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov- Dom kultúry Sverepecposilňovacie cvičenie v DK0,00 €21.3.201431.12.2014
3/2014Hudobná skupina RABAKANájomná zmluva o nájme nebytových priestorov- Dom kultúry Sverepecnácvik piesní v DK Sverepec0,00 €21.3.201431.12.2014
Položky 1-15 z 18
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 16
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2014PROTEF s.r.o.. Dolný Moštenec č. 259, 017 01 Považská BystricaModernizácia verejného priestranstva v obci Sverepeczhotovenie nového oplotenia na starom cintoríne22 080,00 €11.2.201431.12.2014
152013REVENCE,a.s.,organizačná zložkaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduzber použitého šatstva a textílii20,00 €28.11.2013nestanovený
142013Ing. Ľudovít Vician ,certifik.audítor, Lánska 934/25 , 017 01 pov. BystricaZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012audit účtovnej závierky obce a konsolidovanej závierky1 740,00 €19.6.2013nestanovený
132013VÚB , a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25Zmluva o využívaní služieb Nonstop Bankingvyužívanie služieb nonstop bankingu0,00 €28.10.2013nestanovený
122013Slovenská republika-Slovrenská správa ciest,Miletičova 19,826 19 BratislavaZmluva o budúcej zmluve o prevode vlstníctva k pozemným komunikáciiámopustený úsek cesty i. treiedy č. 61 v dĺžke 0,427km0,00 €28.10.2013nestanovený
112013MAS Naše Považie, Štefánikova 821, 020 01 púchovNájomná zmluva č. 11/20103nájom časti pozemku KNE č. 6/1na výstavbu a inštaláciiu informačnej tabule0,00 €1.9.201331.12.2020
102013ALFA Reklama s.r.o.Zmluva o nájme pozemkuvyužívanie časti oplotenia na ihrisku Rakovec na reklamu 500,00 €1.9.201328.2.2014
092013ŠK Spektrum,s.r.o. , Považské Podhradie 348Dohoda o prenajatí plochy na reklamné účelyumiestnenie reklamy na oplotení športového areálu Horné Horevsie 300,00 €1.8.201331.12.2013
072013Vladimíra Teplanová , Sverepec č. 186Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Požiarnej zbrojnicenájom nebytových priestorov na prízemí Požiarnej zbrojnice 14m270,00 €8.2.201331.12.2013
062013Martina Kučmová, Sverepec č. 287Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v DKnájom hlavnej sály v DK na skupinové cvičenie žien0,00 €4.1.201331.12.2013
052013Stolno-tenisový klubNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v DKnájom hlavnej sály na hranie stolného tenisu0,00 €4.1.201331.12.2013
032013Hudobná skupina RABAKANájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v DK nájom hlavnej sály a skladu hudobných nástrojov0,00 €4.1.201331.12.2013
022013TJ Rozvoj Sverepec Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v DK Sverepec nájom skladu na prízemí v DK Sverepec na športové potreby0,00 €3.1.201331.12.2013
012013Adam Kubiš , 018 22 Pružina 271Kúpna zmluvakúpa pozemku 331,80 €11.1.2013nestanovený
412011OXA s.r.o. Robotnícka 2137/73, 017 01 Pov. BystricaZmluva o dielo č. 41/2011Športový areál- prevádzkový objekt- krov zastrešenie18 121,88 €5.1.20123.4.2012
Položky 1-15 z 16
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 20
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
01318/2012PKZ-40216/1200Obec SverepecZmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva vo verejnom záujmebezodplatný prevod pozemku0,00 €19.12.2012nestanovený
182012HT sprav s.r.o., Nábrežná 2969 , 017 01 Považská BystricaMandátna zmluva č. 6/2012zabezpečenie a sprostredkovanie správy 16 bytového domu číslo 44064,00 €28.11.2012nestanovený
172012Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 15/033/07 z 29.11.2007Stanovenie maximálnej výšky limitu úveru50 000,00 €20.10.201228.11.2022
6300141299Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009zníženie ceny plynu o 0,0041€/kWh od 1.10.2012 do 30.09.20140,00 €14.9.201230.9.2014
16012Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Zmluva o nájme pozemkunájom pozemku parc. č. KNC 6/1 o výmere 5 m225,00 €2.8.201222.12.2012
15012Obec Sverepec, Obecný úrad Sverepec 215, 017 01 Považská BystricaKúpna zmluvapozemky v KÚ Sverepec1,35 €19.7.2012nestanovený
14012Peter Kucharčík, Lichardova 2801/3, ŽilinaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstvazber použitého šatstva0,00 €4.7.2012nestanovený
13012Obec sverepecZmluva o zabezpečení starostlivosti pre odchytených psov starostlivosť o odchytených psov v obci Sverepec35,00 €31.5.2012nestanovený
135/2012Stredná odborná škola, Ul. slov.partizánov 1129/49, Považská bystricaZmluva o dielo 135/2012vykonanie prác so žiakmi SOŠ-vnútorné omietky,voda, odpad na stavbe šatne v šport.areáli 370,00 €5.4.201231.5.2012
092012Vladimíra Teplanová, Sverepec č.186Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice60,00 €6.1.201231.12.2012
82012Ženy obce SverepecNájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom hlavnej sály na skupinové cvičenie žien0,00 €4.1.201231.12.2012
72012TJ Rozvoj SverepecNájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom skladu na prízemí0,00 €4.1.201231.12.2012
62012Hudobná skupina RABAKANájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom hlavnej sály a skladu hudobných nástrojov0,00 €4.1.201231.12.2012
52012Klub THAI- BOXNájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom DK miestnosť na poschodí0,00 €4.1.201231.12.2012
42012PosilňovňaNájomná zmluva o nájme Domu kultúry Sverepecnájom v DK -miestnosť pod javiskom0,00 €4.1.201231.12.2012
Položky 1-15 z 20
Zmluvy » subjekt: Obec Sverepec » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
412011OXA s.r.o. Robotnícka 2137/73, 017 01 Pov. BystricaZmluva o dielo č. 41/2011Športový areál- prevádzkový objekt- krov zastrešenie18 121,88 €5.1.20123.4.2012
622/2011STAVIS s.r.o., Závodská cesta 4, 010 04 ŽilinaZmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení Obchod. Zákonníka 531/91predĺženie vodovodu k IBV Juríčkov potok II.etapa 8 447,10 €30.11.2011nestanovený
092011Ing. Ľudovít Vician, certifikovaný audítor, licencia č, 82,Lánska č. 934/25,017 01 považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011audit účtovnej uzávierky k 31.12.20111 740,00 €30.11.2011nestanovený
082011Obec Sverepec, Obecný úrad Sverepec č. 215, 017 01 Sverepec Zmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena v prospech SSE-D a.s. Žilina ako oprávneným z v.b.-právo uloženia inž. sietí na p.č. KN C 684/1 KNC 686/6,KN C 847/39, KN C 847/73, KN E 749/1, KN E 749/4, k.ú. Sverepec podľa GO plánu č. 100/20102 388,23 €29.11.201129.11.2031
072011Obec Sverepec ,Obecný úrad Sverepec č. 215,017 01 Sverepec Zmluva o zriadení vecného bremena zriadenie vecného bremena v prospech SSE-D a.s. Žilina ako opravneným z v.b. uloženia inž. sietí na p.č.KN C 686/3 k.ú. Sverepec podľa GO planu č. 100/201094,59 €29.11.201129.11.2031
PBY0002/2011Dexia banka Slovensko a.s.Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby e-BankaZriadenie a poskytovanie služby e- Banka 0,00 €23.6.2011nestanovený
062011Chudovský s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Pov. BystricaZmluva o dielo č.01/2011 na vývoz komodít separovaného zberuvývoz komodít separovaného zberu 100,62 €10.5.201130.4.2015
052011Obec Sverepec, Obecný úrad Sverepec 215, 017 01Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Domu smútkunájom nebytových priestorov v Dome smútku 227,64 €16.4.2011nestanovený
042011Obec Sverepec IČO 00692263, 017 01 Sverepec 215Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice v obci Sverepecnájom nebytových priestorov v budove požiarnej zbrojnice obce Sverepec o výmere 14 m 2 856,80 €14.4.2011nestanovený
032011Obec Sverepec, IČO 00692263, Obecný úrad Sverepec 215, 017 01 Kúpna zmluvaparcela 847/122-orná pôda o výmere 645 m25 095,50 €14.4.2011nestanovený
022011JUDr. Ľubomír Krajný,advokát Nám. A. Hlinku 29/34-311, 017 01 Pov. BystricaZmluva o poskytovaní právnych služiebPrávne služby 100,00 €14.4.2011nestanovený
012011MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služieb-nakladanie s komunálnym odpadom 19 328,20 €4.2.2011nestanovený


4745195

Úvodná stránka