Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákonaVytlačiť
 

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/42 4300 190 +421/42 4300 195 +421/42 4300 196 oszp.pb@minv.sk www.minv.sk

Vybavuje/linka Miesto OU-PB-OSZP-2018/001214/VL ŠVS Považská Bystrica 16. 01. 2018

 

Vec : Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy Vás týmto listom chce oboznámiť s prechodným ustanovením § 80d ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon). Podľa citovaného ustanovenia vodného zákona práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade so zákonom účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31. decembra 2018 uviesť s ním do súladu, inak povolenia strácajú platnosť.

Predmetné povolenia strácajú platnosť s dátumom 31. decembra 2018.

Podľa v súčasnosti platného vodného zákona môže byť odber podzemných vôd povolený maximálne na 10 rokov. Tie povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich alebo povolených studniach, ktoré nemajú časovo obmedzený odber podzemných vôd, strácajú povolenia na odber podzemných vôd platnosť s dátumom 31. decembra 2018.

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorých sa to týka, naďalej plánuje využívať povolenie na osobitné užívanie vôd, je potrebné požiadať vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia alebo o vydanie nového povolenia za účelom jeho zosúladenia s platnou legislatívou.

Požiadať o vydanie nového povolenia alebo o zmenu povolenia možno na príslušnom orgáne štátnej vodnej správy:  

1. na príslušnej obci v prípade ak sa jedná o povolenie vydávané pre fyzické osoby

- napr. povolenia na odber podzemnej vody z domovej studne (pre domácností a rekreačné zariadenia určené na individuálnu rekreáciu),

2. na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie ak sa jedná o povolenie vydávané pre právnické osoby

- povolenia na odber podzemnej vody pre firmy, prevádzky, hospodárske objekty, ap.

 

 

                                                                                                  Ing. Pavel Petrík vedúci


 
 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Ďalšie fotogalérie5310373

Úvodná stránka