Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

OZNAM - výkup zberového papiera výmenným spôsobom

Oznamujeme občanom obce Sverepec, že  dňa 21. septembra 2017 ( vo štvrtok ) o 16, 00 hod.  pred Obecným úradom bude vykonaný výkup zberového papiera výmenným spôsobom za  nové  papierové a hygienické  potreby .
Vykupujú sa  staré noviny, časop ...viac...


 

Verejná vyhláška O z n á m e n i e o pokračovaní územného konania verejnou vyhláškou s upustením od ústneho pojednávania. .

 o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTC/B_PB_POVB_07_Sverepec“ na pozemkoch v katastrálnom území Sverepec.
Viac v prílohe .
 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestom úrade Považská Bys ...viac...


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 25. septembra 2017

Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a.s.  o z n a m u j e , že
v termíne od: 25.09.2017 od 07:30 hod.  do: 25.09.2017 16:30 hod. bude v obci Sverepec prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučne ...viac...


 

Organizačno technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov - zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Sverepec

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie  v obci Sverepec možno nahlásiť  písomne, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: jarmila.talapova@sverepec.sk, alebo starosta@sverepec.sk
viac...


 

OTVORENÝ LIST starostu a poslancov OBČANOM

s e p a r u j t e  odpad z domácností
- ušetríte životné prostredie 
- menej zaplatíte na  poplatkoch za komunálny odpad
- prispejete k lepšej prosperite  našej obce  
viac...


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľali   na znečisťovaní vodného toku  vypúšťaním
...viac...


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


3290096

Úvodná stránka