Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

Aktuality obce Sverepec

ŠKOLSKÝ KARNEVAL vo Sverepci 22. februára 2017 o 16,oo hod. v KD Sverepec.

Základná škola s materskou školou Sverepec v spolupráci  so ZRŠ a obcou Sverepec Vás srdečne pozýva na " Školský  karneval "
Rodičia, starí rodičia, tety, ujovia .... podporte  svoje ratolesti, radi uvidíme aj Vás v maskách.
Tešíme sa n ...viac...


 

O Z N A M o zbere elektroodpadu z domácností 20. februára 2017 ( pondelok)

Oznamujeme občanom, že dňa 20. februára 2017 (v pondelok) bude v obci Sverepec vykonaný zber elektroodpadu z domácností.  Bude sa zbierať čierna a biela technika .
Elektroodpad vyložte pred svoje brány v pondelok do 7,00 hod.
Odtiaľ bud ...viac...


 

O Z N A M Stredoslovenská energetika - D Žilina o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 08.03.2017 v čase od 7,30 hod do 15,30 hod. v nasledujúcich odberných miestach:

súpisné číslo 0, 34, 35, 36,37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 131, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, ...viac...


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Andrej Biel a manželka Andrea Bielová, obaja bytom Sverepec 310, 017 01 Považská Bystrica, v zastúpení PaeDr. Jaroslavom Bielom, 017 01 Sverepec 54, 017 01 Považská Bystrica podali dňa 23. 11. 2016 a doplnili dňa 12. 12. 2016 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom - novostavba“ na pozemkoch parc. č. KN-C 995/22 a 995/30 s použitím pozemkov KN-C 995/21, KN-C 1013/16, KN-C 1013/1 (KN-E 258/1, KN-E 946/2), KN-C 1013/15, KN-C 1013/14 a KN-C 1013/11 pre uloženie elektrickej NN prípojky a prístup, všetky v katastrálnom území Sverepec. Uvedeným dňom podania žiadosti začaté spojené územné a stavebné konanie.


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí stavebného konania Dušan Biel a manželka Margita Bielová, obaja bytom Sverepec 310, 017 01 Považská Bystrica, Andrej Biel, Sverepec 310, 017 01 Považská Bystrica, Zuzana Lisková, 023 41 Nesluša 1178, všetci v zastúpení PaeDr. Jaroslavom Bielom, 017 01 Sverepec 54 podali dňa 23. 11. 2016 a doplnili dňa 12. 12. 2016 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Sverepec, Premostenie vodného toku“ na pozemkoch KN-C parc. č. 1013/14, 1013/15, 1013/16, 995/21 a 1013/1 ( KN-E 258/1, 946/2) všetky v katastrálnom území Sverepec.


 

2. ročník vystúpenia heligónkárov vo Sverepci 10. júna 2017

viac v prílohe
viac...


 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania. Vladimír Oravík a manželka Soňa Oravíková, Rozkvet 4480/198-3, 017 01 Považská Bystrica stavba: „Rodinný dom“, na pozemkoch KN-C 861/15, 861/8 s použitím pozemkov KN-C 861/15, KN-C 861/16, KN-C 861/17, KN-C 861/18, KN-C 861/10, KN-C 861/3 a KN-C 861/2 (KN-E 713, KN-E 711)


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2017. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2017.

čítaj v prílohe
viac...


 

Orientačné charakteristické znaky podozrivých listových zásielok


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľali   na znečisťovaní vodného toku  vypúšťaním
...viac...


 

Pozvánka na zasadanie 24.2.2017

Aktuálny rok 2017

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 
Obec 4

Obec 4

Obec 5

Obec 5


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 


2384217

Úvodná stránka