Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Sverepec

Oficiálne stránky obce Sverepec

OZNAMY

Oznámenie o začatí konania

Zverejnené 26.7.2018


 

Doplnok č. 5 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch v obci Sverepec Konsolidované znenie VZN io miestnych daniach a poplatkoch po zapracovaní doplnku č. 5 .

Zverejnené 8.11.2018 -admin- Vyprší o 58 dní.


 

Verejná vyhláška R O Z H O D N U T I E o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením a zároveň o povolení užívania stavby

Stavebník a užívateľ: Peter Hlaváč a manželka Adriana Hlaváčová obaja bytom Rozkvet 2074/156, Stavba: „Prestavba záhradného objektu na rodinný dom“ na pozemku 186/2, ktorý vznikol odčlenením z pozemku ...viac...

Zverejnené 10.12.2018 -admin- Vyprší o 8 dní.


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie- líniová stavba: „9889 Sverepec – Lány - rozšírenie NN siete“

stavebníkovi: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Ing. Peter Janáček – ELEKTRO, Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica, IČO:32 887 825 (ďalej len „sta ...viac...

Zverejnené 3.12.2018 -admin- Vyprší o 1 deň.


 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

1. Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona          č.180/2014 Z. z
Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám všetky informácie uvedené v čl. 13 alebo ...viac...

Zverejnené 9.10.2018 -admin-


 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Zverejnené 9.10.2018 -admin-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sverepec na 1. polrok 2018 ( návrh)

Zverejnené 10.1.2018 -admin-


 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania. Vladimír Oravík a manželka Soňa Oravíková, Rozkvet 4480/198-3, 017 01 Považská Bystrica stavba: „Rodinný dom“, na pozemkoch KN-C 861/15, 861/8 s použitím pozemkov KN-C 861/15, KN-C 861/16, KN-C 861/17, KN-C 861/18, KN-C 861/10, KN-C 861/3 a KN-C 861/2 (KN-E 713, KN-E 711)

Zverejnené 13.1.2017 -admin-


 

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ÚPN-O) Sverepec

viď. prílohy
viac...

Zverejnené 2.5.2016 -admin-


 

Upovedomenie o začatí konania - výrub Mesto Pov. Bystrica - november 2018

Zverejnené 3.12.2018 -admin- Vyprší dnes.


 

Kamerový systém v obci Sverepec - UPOVEDOMENIE pre občanov

Obec Sverepec upovedomuje občanov, že od 14.11.2018 verejné priestranstvá v obci Sverepec  sú monitorované  kamerovým systémom .
S osobnými údajmi obec bude nakladať podľa zákona č.18/2018 Z. z ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -admin-


 

Termíny zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2018. Termíny vývozu komunálneho odpadu na rok 2018.

Zverejnené 23.1.2018 -admin-


 

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón Fax E-mail Internet IČO +421/42 4300 190 +421/42 4300 195 +4 ...viac...

Zverejnené 19.1.2018 -admin-


 

AKO SEPAROVAŤ ? ČO patrí a nepatrí do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad ?

Dočítate sa v prílohe
viac...

Zverejnené 17.10.2017 -admin-


 

Protipovodňová ochrana

Slovenský  vodohospodársky  podnik , š.p.  , Správa povodia
stredného Váhu I.  Púchov, Nimnica   vo veci  čistenia vodných tokov  upozorňuje,   
aby sa samotní obyvatelia obce nepodieľal ...viac...

Zverejnené 5.9.2016 -admin-


 

TRIEĎME ODPAD

viac v prílohe
viac...

Zverejnené 25.7.2016 -admin-


 

Mapový portál obce Sverepec

Nahlad

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Sverepec, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link MAPOVÝ PORTÁL OBCE SVEREPEC.

Cez uvedený mapový portál obce si ...viac...

Zverejnené 11.12.2015


 

Obec Sverepec leží na rozhraní Bytčianskej a Ilavskej kotliny, je súčasťou Trenčianskeho kraja a Považskobystrického okresu. Od Okresného mesta Považská Bystrica je obec vzdialená 7 km. Katastrálne územie obce hraničí s územím mesta Považská Bystrica, jeho časťou Dolný Moštenec a obcami Horný Lieskov, Beluša a Visolaje.

Obec Sverepec leží na 18 st. 25 min. východnej zemepisnej dĺžky a 49 st. 5 min. severnej zemepisnej šírky.

Prvá písomná zmienka o obci Sverepec je z roku 1321 pod názvom Sverepecz. Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10 storočí , kde sa podľa archeológa Dr. A. Petrovského-Šichmana zachovalo po návršiach niekoľko slovanských mohýl /objavené v roku 1958-1963/. Nálezy sa datujú do doby Veľkomoravskej a tohto času sú umiestnené v Považskom múzeu a v galérii v Žiline /Budatínsky zámok/. V roku 1327 obec Sverepec patrila zemanom Visolajskovcom, neskôr Podmanickovcom, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica . Nedatovaná pečať obce Sverepec - použitá v roku 1873 - kolopis POSSESSIO SZVEREPEC- obec patrila do Trenčianskej župy. Vývoj obce: Do roku 1981 bola obec Sverepec samostatná. V roku 1981 bola integrovaná k mestu Považská Bystrica. V roku 1990 sa obec Sverepec z iniciatívy občanov znova odčlenila od mesta a stala sa samostatnou obcou.


 

Obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Záber na obec Sverepec

Obec 3

Obec 3


 
 

 
 

Obec Sverepec letecky 20104674814

Úvodná stránka